آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

دیداری از ریاست کار و اموراجتماعی، شهدأ ومعلولین درغور و پرورشگاه مستوره غوری:

همان گونه که وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وانکشافی درغور بابحران ها ، مصایب ، بغرنج ها وخطرات شدید وطوفانی که ازهرسو متوجه آنست ، شدیداً روبرو بوده ودرحالت متزلزل ومتلاشی قراردارد.
طوریکه خانه به خانه ساحه درساحه منطقه و دامن به دامن هر فرد ومردم را احاطه و فرا گرفته است.
ضرورتاً والزاماً برای رهایی وبیرون رفت ازین طوفان ها ومصایب نا به سامان ، جوانان واقشار روشن فکر وتحصیل کرده مسؤلیت دارند تابرای نجات مردم وملت مظلوم خویش با جدیت ، قاطعیت واخلاص تام کار وتلاش نمایند.
مسلماً جوانان همان قشرهستند با احساس ، نیرومند وپرتلاش که رهبریت ومدیریت جامعه ومردم به عهده ومسؤلیت ایشان گذاشته می شود ، ودرحقیقت اینها هستند که جامعه ومردم را درحیطه فکر واندیشه خود پیش برده ورهبریت می نمایند.
بناءً چون جوان اهل خلاقیت و صاحب انرژی است ، مکلف است که ازوظایف ومسؤلیت های خویش درست وسالم عهده داری وادای مسؤلیت نماید.
بنده دریکی ازروزهای این هفته در ریاست کار وامور اجتماعی که تحت ریاست ومدیریت یکی ازجوانان فعال ، پرتلاش ، بیدار واهل کار قراردارد ازنزدیک دیدارنمودم ، وآن جوان هست بنام " محترم دکتور گل احمد «عثمانی» که با بهترین شکل وبه طور الگو ونمونه مانند تمام امورات ریاست مذکور وپرورشگاه مستوره غوری را تنظیم نموده است.
زمانیکه من "حبیبی" همه اتاق ها ی شاگردان پرورشگاه و وضعیت شان را بررسی ومشاهده کردم ، نهایتاً مسرور وخوش حال شدم که الحمد الله عده ازجوانان غور شایستگی های دارند که قابل توصیف و تقدیر است، ولی چون شخصاً که محصل هستم توان کدام تشویق دیگر را نداشتم لهذا خود را مسؤل دانستم تابرای قدردانی ازکار وفعالیت عالی آقای "عثمانی" متن ناچیزی را به نشر سپارم.بدون ازاضافه گویی کارکرد ومدیریت داکتر عثمانی منحیث یک شخص مسؤل ، اهل کار ومدبر قابل تقدیراست ، وازایشان امید است تاازاین هم زیادتر هرچه نیرو وقوت که دارند بخرچ داده وصادقانه به کارخود ادامه دهند .
امید وخواست من ازهمه جوانان ، دانشمندان ، مدیران ورهبران دفاتر وارگان های دولتی وغیر دولتی اینست که صادقانه ، مخلصانه ودلیرانه باکمال حوصله مندی وتلاش بکوشید تاباشد مردم وملت تان را از حالات رنج بار ، مرگ آور ودردآمیز که فعلاً دامنگیر است نجات دهیید.