آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

دگــــــــــــــــــــــــر

هرروز درين مُلك رنج والم دگراست
شب درانتظاركه فردابازچه ماتم دگراست

هزاران داغ دارددل هرخوردوبزرگ
يك مصيبت تمام نه،بازبينى غم دگراست

سياست بازان هرروزرنگى برنگى
درپى كسب مقام،پيوسته پى چم دگراست

سرنوشت خورده رغم بدست ناپخته
گره درگره درپيش بسا پيچ وخم دگراست 

خُرده ماران گشته اژدها و افعى
بس خون مكيده ،كنون پى نعم دگراست

بس كه اينان شدندتهى زاحساس
دردل ودماغ جزشروفسادنه فهم دگراست

دبير ، زكدامين دردورنج شكوه كنيم
زينگونه ناهنجاريهابه صدهاقلم دگراست

 

دبير٢٠١٤هالند