آرشیف

2018-4-27

محمد نعیم جوهر

دگر رای نمی دهم

بر قاتلان  خلقِ   خدا  رای نمی دهم
برلنگ ولاشِ قصرِ گدا رای نمی دهم

هرگز فریبِ پیرِ کفن کش‌ نمی خورم
بر خاندانِ  اهل  فنا ‌رای  ‌نمی دهم

بر  اتمر ‌ومحقق  و قانونی و سیاف
برلاشخورِهمچوضیا رای نمی دهم

دیگر فریبِ  سرورِدانش نمی خورم
بر خائنانِ مکر و ریا رای نمی دهم

دالر فروش همچو عطا نیستم رفیق
برشیخ ومولوی وملا رای نمی دهم

برتاجرانِ خانه ی‌ ‌ ملت   قسم  مرا
بر پیروانِ دشتِ  بلا رای نمی دهم

سرمیدهم ولیک پس ازین دوباره من
بر بانوانِ  کرته طلا  رای  نمی  دهم

آخربساطِ  جنگ چراجمع  نمی شود
بردشمنانِ صلح وصفا رای نمی دهم

رای میدهم  برای  عزیزانِ  این  وطن
لیکن برای صوفی عطا رای نمی دهم

هردم بیاد نامِ شهیدان خاکِ خویش
جزآه وناله شوروصدا،رای نمی دهم

مانندِ (  جوهرِ‌ ) تو به ماتم سرای غم
براهلِ جور وظلم وخطا رای‌نمی دهم

یکشنبه خونین! روز ثبت نام بخاطر رای‌دهی
۲۲/۴/۲۰۱۸
۲ /ثور/۱۳۹۷
جوهر از المان