آرشیف

2016-3-9

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دگروال صاحب محمود اندرابی با کیس اجتماعی و مردمیش بیشتر آشنا شوید !

دگروال صاحب محمود اندرابی

محمود اندرابی قوماندان محترم قطعات نظم و امن عامه در مرکز غور شهر فیروزکوه با کانتکت وسیع و آشنا با همه شخصیت های سیاسی، فرهنگی، مردمی غور و ارتباطات گسترده و قوی با طیف گوناگون شهر، تازه قامت کشیده ی فیروزکوه در شمال و جنوب هریوا رود، دیروز احوالی بعد از ظهر ماشین نظامی حامل شان در یکی از چهار سوق های پر ازدحام شهر کنارم ترمز کرد و من حراس کردم نشود حادثه ی پیش آید، درب ماشین شان را با زانوهام قید کردم، مردمان عادی از شانه ام گرفته اند، مرد چرا مزاحمت همینمایی، باشه او دوست مان است لازم میبینیم دستهامان را روی دست های نظامی اش بگذاریم، تو کیستی که مزاحمت میکنی و روابط خوب مان را داری با این کارت ویران میکنی. او و پرسونل خدا دوست، مردم دوست ، وطن دوستش شب و روز در تلاش و حفاظت ماست در چارسده و پسابند ماشا الله او در دفاع مردمان مان قرار دارد. در شهر او شب زنده داران است تا بیاساییم، ما از دگروال صاحب اندرابی حمایت میکنیم و اندرابی از ما حفاظت. اگر فردا نوشته ی را از کار و پیکار این دگروال محترم در جام خود مان از ایشان نداشته باشیم، این خرقه ی از پشم سفیدت را از تن خواهیم کند. من لاجرم با وعده ی که به آنها دادم و احترام که به دگروال صاحب اندرابی دارم کوتاه مطلب را پیش میکشم که خرقه را از تنم بر نکنند. خیلی راحت نشود این خرقه ی پشمینه را از دست دهم، در آینده های نه چندان دور قول میدهم کار نامه کاری شان را از طریق سایت خودمان ، سایت جام غور، پیشکش پیش حضور میکنم و هم دعده میدهم تا دیگر مزاهم روابط خوب شما و محترم محمود اندرابی نشوم. همه مان دست به دعا بر حضور خدا بلند میکنیم تا رهبری حکومت کلان مان در شهر کابل محبت فرمایند و دم از پول و پیسه، خود را فارغ گردانیده، دمی به فکر نگهبانان وطن بر آیند. تا بتوانیم چهره های ضعیف مان را در روی خوب نظامیان مان به تماشا بنشینیم. انشاالله !!!