آرشیف

2015-1-20

پیر محمد بابری

دښاغلی عبدالله فرهمنډ شعرو دوهم ټوک

 

څرنګه چه دښاغلی عبدالله فرهمنډشعرو دوهم ټوک می ولیدپه رشتیادښی مانا او مفهوم څخه ډک شعرونه یې ویلی دی چې دهرسړی نیک احساسات رازیژوی زه دخپلی خواڅخه وښا غلی فرهمندته مبارکی واېم۰ژبه ،مغز،اوقلم دې تل ترتله فعال وچلیږی اوورته دډیربریالیتوب هیله لرم۰

په ډیردرنښت

پیر محمدبابری
لندن۰