آرشیف

2018-6-7

استاد فضل الحق فضل

دِل کـس را چرا رحمی؟ به چـشـم تر نمی آیـد

به جــز قــتـــل وقـتــا ل و خـون ازیـن کــشو نـمـی آیـــد
دِل کـس  را چـرا   رحـمـی؟  به  چـــشــم  تر نـمـی آیـــد

دریـن  مـیـدان  گـو تـازی*  حــمـا ر و اســپ  تازی بـیـن
ز خـرهـا  جِـر تَـنـک
* ممکــن ولـی  صـر صـر نـمـی آیـــد

دریغــا !  حـسـرتا  !  یــاران !  کــزان  گـُـردان  نــام آور
دیگـر چون رستــم  و سهـراب  درین  معـبــر نـمـی آیـــد

شهـیـــن  و شـیـهــۀ * اسـپـان  گــۀ رزم  و نبـرد  بـنـگــر
ولــی  از گـاو  نـر هــرگـــز  به  جــز  بلـقـــر نـمـی آیـــد

مقــرر کـرده اســت  ایـزد  به هـرکــس  زور و بازویــی
که  جـُـز  شیـــر خــــدا  فایـق  بـرآن خـیـبـر نـمـی آیـــد

به حـفـظ   احـتــرام  و خــدمـــت   جـا نا نــۀ  خـــرهــا
بـبـیـن کـز صـوت ایـن مخلـوق بجـز  انکــر نـمـی آیـــد

به  حُـسن خُـلـق پـیـغـمـبــر جهـان شــد  مفـتـخــر امــا
چـرا از این مـسـلـمـا نان به جـــز مـنـکــر نـمـی آیـــد؟

جـهـا ن ا زصـلـح  آبا د  اسـت و ما  از جنگ  ویـرانــه
چـرا عـقــل سـلــیــم ایـنجـا  به مـا  بر ســـر نـمـی آیـــد

استـاد فـضــل الـحـق  فـضـــل
شـهــــر فــــراه 17 مـاه ثـور سال 1397 هـجـری شـمـســی

* : طنزی محلی است مبنی بر اینکه گاو هارا مردم دهکده ها  سوار میشوند وباهم برابر بتازند… این یک طنزاست تا یک حقیقت…گاهی هم مروج بوده است
* : خیزک زدن خرها  وپشت قرت زدن آنها الی غرت زدن خرها به اصطلاح مردم فراه
* : صدای خروش وآواز اسپ ها در صحنه های نبردو کارزار رها وجنگ ها وافسانه های شهنامه  

این پارچه  به استقبال سرودۀ بسیار زیبای جناب حاجی محمد قاسم علم زیر عنوان (صدای مرغ شبگیری به گوش کر نمی آید ) نوشته شده است…