آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

دُرد دینه

 

هنــوز بــوی تو بنشسته روی پیرهنــــم
هنـوز داغی که از بوسه دادی روی تنـم

هنـوز زمــزمــۀ عشق تو نـوازد گـوش
هنوز بـا رگ جــان نغمه هایِ عشق زنم

هنــوز گـــرمی آغــوش داغ ســــوزانت
بـه شعلــۀ هوسش پاره میکنـد بــــدنـــم

هنوز خنجـر مژگان چو لشکـــــر دشمن
یکی یکی ز نِگه میـخـَـزَد به عمق تنـم

هنـوزنشـــــه ام ازمستیِ لبش«واهِب»
نرفتــه ازسـرم و مستِ دُرد دینـه منـــم

06-08-2010
صالحه وهاب واصل
هالند