آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

دُخـــتِ آریــــــــــا

جانم ربوده ترکِ جفامیکني چرا
خاکم بسرفگنده صدامیکني چرا

درزنده گي نگاهِ توترکم نمودورفت
بعدازوفات عزمِ دُعامیکني چرا

ای حاکمِ ستمگرِدنیاي قسمتم
برمن دوباره جوروجفا میکني چرا

ای دل تمامِ داروندارِوجودِ من
قربانِ یارِبی سروپامیکني چرا

درلابلاي سینۀ تنگم دلاهمیش
شوروفغان ونازوادا میکني چرا

هرشب به آه وناله وزاري وچشمِ تر
ازمن شکایتِ به خدامیکني چرا

ای دردِبیقرارپس ازجان سپُردنم
همچون نفس مراتورها مکني چرا

باآتشین کلامِ خودای دُختِ آریا
توصیفِ یارِدشمنِ مامیکني چرا

باجوهرِ دیارِخودای بُلبُلِ وطن
امروزبازچون وچرا میکني چرا

محمد نعیم جوهر
04.10.2012
آلمان