آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

ديــــار مـــــا !

ديارما چرااينقدردياررنج و درد و غم شده
محل خيزش توفان و آشوب دمادم شده

ساليان سال بگذشت زين منوال و طريق
جهل روبه فزون نه يك جو ازسرماكم شده

سرنوشت ملت گيرمانده درتاريكى وظلمت
چوكى ومقام دولت مايه دردسروماتم شده

نعش فاسددولت بود درچنگال اين گرگان
سرتقسيم بجنگ چوميراث پدرو ياعم شده

زفاسد وغاصب وزورمندبخداخسته شديم
اينان برجان ملت بس ظالم وبى رحم شده

عمروحيات مردم افغان گشته قصه وافسانه 
نصيب شان پيوسته اشك وچشم پُرنم شده

امن وعمران بازسازى وبهروزى درين ملك
يأس ونااميدى وبهمه گان گمان ووهم شده

دبير،عجب گيرمانده مردم باين چوكى ومقام
كين درهمه حال مورد درد و رنج و الم شده

 

دبير٢٠١٤ هالند