آرشیف

2015-1-20

الحاج سید محمد رفیق نادم

ديدگاه بنياد فرهنگي جهانداران غوري زون غـــرب پيرامون روي داد هـــاي جـــاري كشور

 

  
از وجائب جدي ومكلفيت هاي هميشگي كشور هاي اسلامي است تا مسايل اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي وغيره مسايل مربوط بجامعه خود را برهنمود هاي قرآن عظيم الشان كه بهترين وكاملترين دين وقانون است و در پرتوي احاديث گهر بار پيغمبر اسلام نظم ونسق به بخشند احكام شريعت اسلام را بلاانحراف بدون تزئيد وتنقيص با رعايت تمام جزئيات آن در كليه عرصه هاي زندگي ملاك عمل قرار دهند كه تضمين كننده حيات مادي ومعنوي جوامع بشري ميباشد .
كه ده جنگ كشور اسلامي مارا به ويرانه مبدل نموده تحت عناوين مختلف تداوم دارد با وصفيكه نظام كنوني افغانستان داراي قوانين با روحيه اسلام سرزمين معين اردو وپوليس ملي قواي سه گانه كه ارگان اساسي يك دولت مشروع است ميباشد با تاسف عده اي از هموطنان ما بهمكاري كشور هاي اجانب مسلحهانه در تقابل قرار گرفتند عوامل مختلف انگيزه هاي متعدد دست هاي مرموز ولي قابل شناخت در تشديد و طولاني كردن جنگ بمنظور رسيدن به اهداف معين خويش نقش عمده واساسي دارد پديده جنگ از يكسو دولت ضعيف ونابكار آمد از سوي دگر باز دارنده رشد وانكشاف گرديده به تمام معني كشور را از نگاه تامين ضرورت هاي زندگي وساز وبرگ نظامي محتاج ديگران ساخته است در چنين حال و احوال كشورهاي خارجي با عنوان كردن كمك مليارد ها دالر ونيروهاي نظامي مجهز با پيشرفته ترين سلاح وارد افغانستان گرديدند ولي دست آوردهاي ملموس وقابل قبول را مشاهده نمي نمائيم دلايل عدم موفقيت در تامين امنيت وبازسازي كشور عبارت اند از:

1-   عدم هماهنگي وپلان مشترك نيروهاي خارجي بين خود شان كه نمونه بارز آن رويداد هاي ولايت هلمند است .
2-   فقدان استراتيژي قصيرالمدت ، ميان مدت وطويل المدت و تمام عرصه ها.
3-   عدم هماهنگي بين نيروهاي خارجي و دولت افغانستان در صحنه نظامي ومصارف مالي وباز سازي.
4-   تضاد وعدم همسوئي بين دولت حاكم از يكطرف ونيروهاي حامي آن از طرف دگر .
5-   عدم شركت دانشمندان ، متخصصان ، احزاب سياسي ونهاد هاي مدني در امور دولتي.
6-   وجود فساد گسترده غير قابل مهار در دستگاه دولت وحكومت .
7-   عدم تطبيق قانون ورعايت عدالت اجتماعي درتمام سطوح .
8-   عدم استفاده سالم از كمك هاي كشور هاي همكار.
9-   توظيف وزراء ، روساء ، كارمندان عدلي وقضائي ومقامات درجه اول ودوم قوت هاي نظامي برمبناي روابط وعدم بر قراري مجازات ومكافات .
10- عدم خلع سلاح نيروهاي غير قانوني موقع دادن به طوائف الملوكي وخود كامگي شان .

قابل ذكر است مردم ما در جهان قبل براين معروف به شجاع ، مهمان دوست ،‌جواد وصادق بودند.
در نتيجه تغيرات نظامهاي سياسي وعملكرد نا درست دولت مردان بي كفايت صفات حميده مردم ما به صفات ذميمه تبديل گرديده القاب قلدر ، قاچاق بر، تفنگ سالار چپاول گر متجاوز بمردم داده شده اين هويت واوصاف را بيگانه گان بما نداده از حلقوم وهنجره سياست بازان منفي و دولت مداران دني تبارز وانعكاس نموده است دستگاه حاكمه جزء جفاوخيانت ستمگري اخاذي واختلاس كاري را انجام نداده كه قابل بازپرس جدي مي باشند هزاران دوسيه مرتبه لوي حارنوالي شاهد مدعا است .
دولت اگر ميخواهد باين ملت فقير ومظلوم خدمت نمايد واگر ميخواهد بزخم هاي خون چكان جامعه التيام بخشد.
اگر چه ديرشده ولي هنوز هم فرصت بجا است توصيه اين است : 

دستت چوميرسد عمل خـــير پيشه كن      از فعل بد گريز كه فرصت بجاي تست

دولت نخست عوض مشاورين هيچ مدان كنوني اش كميته مشورتي را درين مقطع زماني از نمايندگان پارلمان ، وزرا ، ستره محكمه ، لوي حارنوالي وشخصيت هاي خبير متخصص وجوانان كه آينده كشور بدست آنها رقم مي خورد بوجود آورد، اصلاحات وتصفيه را بمشوره اي اين كميته آغاز نمايد بر استبداد وتك تازي خويش خاتمه دهد مبارزه جدي وبي امان را عليه فساد اداري از مجراي قانوني بدون تبعيض وامتياز به پيش ببرد به مرتكبين جرايم سخت ترين جزاء تطبيق گردد تا رشوت ، اختلاس ، خيانت و وساطت از بين برود اين مقوله از امروز نه بلكه سالهاي بسيار قبل گفته شده :‌هرگاه رشوت از كلكين داخل شود حق وعدالت از دروازه فرار ميكند.
اگر دولت آرزومند است رفع مسئوليت نمايد با وجدان بيدار منافع مردم ووطن را بر منافع فردي ، سمتي ،‌ تنظيمي ، قومي ولساني خويش ترجيح بدهد بيداري سياسي مردم را ناديده نگرفته يقين داشته باشد كه از پيدايش نهضت مشروطه خواهان باينطرف مردم افغانستان وارد عرصه سياسي گرديده آموزش هاي را كسب كرده اند تاكنون اگر نتوانستند داشته ها وتجارب ماحصله سياسي خود را بنفع مردم خود بكار بگيرند هميشه دو موضوع باز دارنده سر راه شان قرار داشته اول نفاق افكني دولت ها دربين جامعه نفوذ ورسوخ دست هاي مرموز گمراه كننده هم بين دستگاه دولت وهم بين مردم كه در اوضاع واحوال كنوني بيشتر قابل لمس ومشاهده است حتي رئيس جمهور كشور كه مسئول درجه اول است درين زمينه اعتراف مي نمايد .
ضرورت جدي است تا دولت تمام قوانين نو وكهنه را بشمول قانون اساسي توسط كميسيون مركب از دانشمندان ، صاحبنظران ، حقوق دانان ، متخصصين مجرب بازنگري نموده ابهامات مجهولات ومواديكه تفسير دو گانه گي را مي پذيرد وهر شخص بسود خود تفسير وتعبير كرده ميتواند از بين بر داشته شود طوريكه شاهديم در انتخابات 1389 كميسيون انتخابات ، سمع شكايات ، لوي خارنوالي ، قوه قضائيه كانديدان معترض وكيلان متهم حتي صاحبنظران و حقوق دانان هر كدام حقيت عمل وگفتار خود را بحكم قانون اساسي وقانون انتخابات مستدل مي سازند وحق بجانب ميدانند مواد مستند يكي است ولي هر كدام به نفع خود تعبير مي كنند عوض اينكه قوانين رفع مشكلات نمايد بر عكس اين قوانين مشكل آفرين گرديده قضاياي مورد بحث در انتخابات را مغلق تر وپيچيده تر گردانيده است .
واقعيت انكار نا پذير است كه مردم افغانستان مظلوم واقع شدند از حقوق شهروندي وعدالت اجتماعي محروم مي باشند وصدها رنج وتكليف را بدوش مي كشند ولي اميدوارند روزي فرا خواهد رسيد كه رفع مظلوميت وتامين حق وعدالت نمايند خاموشي فعلي شان جوابي است بسيار خطر ناك آنگاه كه طغيان كرد بسيار چيز ها را محو ونابود نموده وبسيار چيزها را پديد خواهد آورد تاريخ مشحون از چنين واقعات بوده در آينده نيز خواهد بود عقيده بنياد فرهنگي جهانداران غوري براين است كه احزاب سياسي نهاد هاي مدني بر مبنائي قانون با طرح وتدوين اساسنامه وبر نامه هاي مشخص كاري رسميت يافته وهر كدام آرزوي خدمت بوطن ومردم را دارند طوريكه مشاهده مي شود برنامه هاي كاري شان متحدالمال وهم گون بوده طرح جديد وجذاب هيچ كدام بملاحظه نمي رسد كه توجه مردم را جلب نمايد واز پشتي باني آنها بر خوردار گردند لذا بجاي نخواهند رسيد وبه مرام خويش دست نخواهند يازيد از سوي دگر جامعه افغاني بصداقت كاري احزاب سياسي باورمند نمي باشند ديدند زمانيكه بعضي از آنها بقدرت رسيدند نه اينكه به نفع مردم عمل نكردند بلكه مردم را فراموش نموده عليه شان قرار گرفتند احزاب سياسي مبارزه مسالمت آميز را شعار ساخته رسيدن بقدرت دولتي آخرين مرام شان است كه بهيچ وجه با موجوديت اينقدر احزاب بهدف خويش نايل نخواهند گشت بخصوص در شرايط كنوني كه نفاق وتشتت خانه بخانه نفوذ كرده است تشكلات قومي ونژادي در افغانستان نسبت به افراديكه شامل احزاب اند از نگاه كمي بسيار بيشتر وچشم گير تر اند تجربه ثابت كرده افغانها وغير افغانها همه با نظر واحد معتقد اند كه هيچ قوم وقبيله به تنهائي نمي تواند در افغانستان دولت بسازد چه رسد به احزاب نو پاي سياسي كه از لحاظ كيفي وكمي در سطح پاياني قرار دارند تداوم جنگ سي ساله بصورت كل مردم افغانستان و حاميان شان را خسته نموده بناءً درين اواخر تجزيه افغانستان از بعضي مغزها تراوش ميكند تاريخ پنجهزار ساله افغانستان شهامت ودليري مردم اين مرزبوم را ناديده گرفته ياوه سراي مي نمايند از تمام احزاب سياسي نهاد هاي مدني ، علماء ، دانشمندان جوانان شخصيت هاي ملي دعوت مي نمايم تا همه دور هم جمع شده با صداقت واحساس مسئوليت تحت نام واحد كه افغان شمول باشد روي ميكانيزم واحد كاري مبارزه جمعي وهمه گاني را به پيش ببرند از احزاب ونهادهاي خويش كه تعدد وتكثر شان در حقيقت سنگ پايه اختلاف است صرف نظر نموده لغو آنها را اعلان نمايند ، ما معتقديم هرگاه جنبش در مرام واحد تشكل گردد از چنين پروسه مقدس كه سبب نجات وطن از بحران وتجزيه ميگردد غير از فروخته گان وتامين كننده گان بيگانگان تمام احاد مليوني كشور ويا با كثرت مطلق پشتي باني نموده وتصاميم آن را تحقق مي بخشند زيرا باين فرموده پيغمبر اسلام معتقد اند كه ميفرمايد : {تمام شما چوپان ودر برابر رعياي خويش مسئول مي باشيد.}
بيائيد همه باهم اين گفته را در نظر بگيريم وهميشه زمزمه نمائيم :

 من وتوميان ما كجا رخنه افـــكند  ****  اگر جمله ماشويم اگر ترك من كنيم

و یا :
من اگر ما نشوم تنهایم
تو اگر ما نشوی خویشتنی
چه کسی میخواهد
منو و تو ما نشویم
خانه اش ویران باد!
 
از گروه هاي مخالف مسلح خصوصاً از كسانيكه بدين اسلام آشنايي دارند وبه مفاهيم آن وارد اند ميخواهيم تا طور دقيق وهمه جانبه عواقب وپي آمد هاي جنگ را مطالعه نمايند كه چه دست آورد دارد وبراي چه كساني قابل قبول است .
جنگ هاي داخلي نسبت به جنگ هاي خارجي چندين برابر خطرناكتر ومهلك تر است هرگاه جنگ هاي داخلي خاموش نگردد و دوام پيدا كند دست آورد نهائي آن تقسيم يك كشور بدو كشور است مانند آلمان ، وتينام ، كوريا ، يمن ، چكسلواكيا سودان وغيره . دست آورد بدتر آن تجزيه است كه هويت جغرافياي سياسي مناسبت هاي قومي رشته هاي دوستي مراوده هاي خويشاوندي فرهنگ وعنعنات شان از بين مي رود قبل از اينكه كشور عزيز ما با تقسيم وتجزيه مواجه گردد وما مقهور نسل هاي آينده وتاريخ گرديم بهتر است تا راه هاي ختم جنگ را جستجو وصلح وثبات را تحقق بخشيم عالي ترين راه حل هدايات شريعت اسلام است در سوره نساء آيه 58 خداوند كريم باين ترجمه ميفرمايد:
{اگر دريك شي نزاع نموديد راه حل آن را از گفـته هاي خدا ورسول آن باز يابيد.}
 بهمين محتوا رسول اكرم "ص" ميفرمايد :
{من در بين شما دو چيز را گذاشتم تا زمانيكه شما بآنها تمسك نمائيد گمراه نمي شويد كتاب خدا وسنت رسول الله "ص".}
صلح بدون گفتگوي مستقيم و يا غير مستقيم بدون گذشت هاي جوانمردانه ، بدون دلسوزي بمردم و وطن بدون نيت پاك بدون در نظر داشت رضايي خداوند پاك تحقق نمي پذيرد دولت افغانستان بعد از دست دادن زمينه ها وفرصت هاي مناسب برنامه مصالحه را با مخالفين خويش روي دست گرفته كه گزينه خوب ومطابق فرموده خداوند {الصلح خير} مي باشند از رهبران طالبان كرام ودگر مخالفين دعوت بعمل مي آوريم تا اينكه كارد به استخوان نرسيده تا هنوز كه تقسيم كشور وتجزيه آن بالاي مردم ما سايه نه افكنده با شوراي عالي صلح ، دولت افغانستان ، باشخصيت هاي ملي ويا از هر طريق كه لازم مي دانند تماس گرفته پيرامون تحقق صلح وثبات تامين امنيت نقش اساسي خود را ايفا نمايند . بااحترام
 
سيد محمد رفيق نادم
رئيس بنياد فرهنگي جهانداران غوري زون غرب