آرشیف

2015-1-22

ظفر سادات پور

دو گـونــــه تعامل نـــادرست در برابـــــر وقت

برخی مردم ازکمی وقت شکایت می نمایندکه کارهازیادووقت کم است شایدانهامصروف باشند،ولی اصل قضیه این است که انسان برای کارها وقت کافی دارد،اماصرف نیازبه تنظیم آن است،درصورت عدم تنظیم درست وقت مسول پراگندگی هاخودانسان است.دسته دوم ،مردمی اندکه وقت شان نمی گذرد،ساعت هارابه بازی ،تفریح،قصه گویی و…می کشندتاروزشان بگذرد.چون روزشام گرددخوش می باشدروزی دیگری رابه پایان رساندند!معلوم نیست این هابه کجامی خواهندبرسندکه وقت این همه دربرابرشان سدشده است؟آیانمی دانندکه همین وقت زندگی شان است.

ولی مردان کار
مردان کاربه وقت شان حریص اند.کارهای روزمره رادرکتابچه ی یادداشت می نوسند.درشروع روزبه شماگفته می توانندکه درفلان ساعت این کارراانجام می دهم،درفلان روزباکسی وعده دارم،برای انجام این کارفلان وقت رااختصاص داده ام ودرفلان ماه چنین کارمی کنم ان شاالله .اینان نه وقت دیگران راضایع می سازندونه اجازه می دهندکسی دیگری وقت شان راضایع سازد.برای کار،خانواده ،دوستان ،دعوت ،وظیفه ،درس و…اوقات معین دارندزیراازنظراینان وقت یعنی ثروت ،پیشرفت ،کار،زندگی وبالاخره رستگاری.