آرشیف

2016-12-1

مسعود حداد

دو منصور

ز منصور تا به منصور ،صده ها است
جدا دانستن ِ ایشان ، خطا است

زآن منصور اناالحق را شنیدیم
خوشا اکنون به این منصور رسیدیم

اناالحق گفتنِ حلاج ، حق بود
برای جاهلان درس وسبق بود

حفیظ هم ،مثلِ حلاج حق ستان شد
به کور وگنُگ همه چشم و، زبان شد

کنونا است ، زدیروزش ،پشیمان
به فکر او، ثقافت … مالِ شیطان

بگفت در شهر ما منبرچه کاراست
جهَل پرور ، مکانِ انتحار است

زمنبر ها تروریست پَروَرَانند
بسا آخوند ها ، ننگ زمان اند

فرستادم درود ها ، از رهِ دور
به حلاج وحفیظ، یا هردو(منصور)

مسعود حداد