آرشیف

2015-1-22

ظفر سادات پور

دو ســــــوال: ما کیستیم و چـه می خواهیم؟

جواب این سوال هاشایدراه مارابرای ادامه ی صحبت بازنماید.جواب اول این است که (مافرزندان ملت زیراشغال وعقب مانده ،امامسلمان هستیم که درسده ی بیست ویکم زندگی می نماید.)
سده ی بیست ویکم ،عصری که ملت هادرآن زندگی آزادوسربلنددارند،اماماهنوززیریوغ استعمارنفس می کشیم ،سرنوشت مان اگردیروزدرلندن ومسکورقم می خوردامروزدرواشنگنت تعین می گردد.
استعمارمادربدبختی هااست که ملت هاراازریشه نابودمی سازد.بنیادهای عقیدوی ،اخلاقی ،تاریخی واجتماعی راتخریب می نماید،انگیزه ی تلاش وابتکارراازمیان می برد،اعتمادره نفس راتخریب می نماید،انگیزه تلاش وابتکارراازمیان می برد،اعتمادبه نفس رامنهدم می سازدوبیگانه پرستی وخیانت رادرافرادرشدمی دهد.
عقب مانده:جاپان درفضاهوتل پتزامی سازدوماترکاری، سامان بازی اطفال راازچین واردمی سازیم ،آیامرتبه پایین ترازین برای عقب مانی است؟
امامسلمان !یعنی خلیفه الله روی زمین الله ،رهنمای بشریت ازتاریکی هابسوی روشنایی ،آورنده صلح ،عدل ونیکی درزمین ،رهروحق که نه به ظلم دست بلندمی کندونه به باطل سرخم می کند،وبالاخره مسافری آخرت که آبادانی زمین رامسولیت خودمی داند.
حالاشماجواب دوم راخودچنین خواهیدگفت :می خواهیم کشورآزاد،آبادومترقی داشته باشیم می خواهیم ملت مامسلمان واقعی ،باسوادوآرام باشد.خواهان برکندن ریشه های استعمارفراگیرازکشواستیم .آرمان یکجاساختن پارچه های ازهم پاشیده امت اسلامی راداریم .می خواهیم پیام محبت ،صلح وعدل اسلام رابه بشریت گمراه درتاریکی هابرسانیم وبالاخره انسان راازبندگی انسان به بندگی الله ،ازظلم ادیان به عدل وازتنگنای دنیابه فراخنای آخرت فراخوانیم.