آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

دو رنگـــــــــــــــــــی

پیرِ مابا مادورنگی میکند
پیشِ چشمانم زرنگی میکند

گرنمایم فاش رمز وراز او
بر سرم خودرا پلنگی میکند

میخورد حقِ خدا وهم رسول
نزدِ درویشان ملنگی میکند

بر تنِ عصیانگرش دراین جهان
جامة پاکیزه تنگی میکند

درمیانِ نازنینانِ جهان
دلبرِ شوخم قشنگی میکند

سالها شدبرسرم این روزگار
همچو کوهی غم گرِنگی میکند

بعد ازین(جوهر)به بین دوستان
ترکِ یارانِ دورنگی میکند

28,11,2012
محمد نعیم جوهر