آرشیف

2015-4-30

غلام دستگیر خرسند سیبکی

دو دلیر دو رئیس دو حریص خود پرست

یاهو

دو دلیر دو رئیس دو حریص خود پرست
هردوی شان بگرفته اند زمام امور را به دست

هرکدام ازخود گروه خاص دارند درکنار
ازمعاون تا مشاور تا سخن گوهرچه هست

هرکه سوی خود کشدخروج را با لای نان
شاخ دار کل  به یک محفل همی دارند نشست

هفت ما ه بگذشت اما ملت ما منتظیر
ازجناب ع  و غ  خیری نمی اید به دست

کا بینه بعدازگذشت هفت ما ه تعین شد
لیک وزیر دفاع هنوز زکابینه   کم است

والیان کهنه کار ورشوه خوار درهرکجا
جا بجا هستند بی زحمت به نام سرپرست

بیکاری وخواری وذلت شود هردم زیاد
ازبرای مردم غریب وخوارو زار وپست

سربریدن عساکر کشتن صد بیگناه
کی به فکر مغز رهبرها همی سازد نشست

یارب ازلطف کرم رحم نما برحال ما
تا شوند (خرسند) ملت غریب وحق پرست
 
غلام دستگیر خورسند    تاریخ 7/2/1394
خروج : پارچه آتش ( اخگر )