آرشیف

2016-12-29

دوکتور ص. سعیدي

دونالد ترامپ و سازمان ملل متحد!

آقای ترامپ بر تبلیغات خویش علیه سازمان ملل متحد شدت بخشیده و آنرا سازمان بیکاره و … مذمت میکند. زه ایشان باید ګفت که سازمان ملل متحد حاکمیت و دولت بالای دولتها نیست چنانچه عدهء تصور دارند. مساله دېر جنبیدن  سازمان ملل متحد کدام ګپ نو نیست و مشکلات سازمان ملل متحد هم  کدام ګپ نو نیست. سازمان ملل متخد باید قبل از هر تصمیم به چین پیشانی کشور ھای عضو و قبل از همه کشورهای دارای حق ویتو نګاه کند. سازمان ملل متحد قبل ازینکه سربریده و انفجار یافته کودک فلسطینی و حلبی در سوریه را ببیند باید به چین پیشانی حکومات نکاه و توجه کند که حق ویتو در بحث و تصمیم بر مسایل جهانی را دارند، لذا منطقا دیر میجنبد که قابل قبول نیست اما راه حل و مشکل در خود این کشورهای بزرګ در رأس امریکاست تا در سازمان ملل متحد.
تلاش امریکا برای لغوی سازمان ملل متحد و عدم پرداخت سهم و حق العضویت امریکا به سازمان ملل متحد در سالهای 70 قرن ګذشته زمانیکه پله به زور کشور های عدم انسلاک و کشورهای سابق مستعمره میچرخید، نیز کدام ګپ محرم، جدید و نو نیست. ګپ نو و محرم نیست که صدها مرتبه سازمان ملل متحد در رابطه به ایجاد دو دولت مستقل اسرائيل و فلسطين  و در رابطه به عدم ایجاد شهرک ها در مناطق مغصوبه از جانب اسرائيل فیصله کرد و … اما امریکا ویتو و تصمیم عدم تطبیق و عدم بحث برین مسایل عادلانه را بر جهان تحمیل کرد. قهر ادارهء  امریکا علیه سازمان ملل متحد در فیصله اخیر خویش بنا بر توقف ادامه اعمار محلات مسکونی در سرزمینهای عرب فلسطین و این اظهارات توهین کننده ء اقای ترامپ به آدرس سازمان مان ملل متحد نیز تصادفی نیستند. آقای ترامپ با به  قدرت رسیدن برنامه های بس خطرناک  تقابل تمدن های جهان و اعمال ضد زور و تهدید صلح جهانی و ضد حقوق اساسی انسانی کاملا اعلام شده و روشن دارد که به یقین با سازمان ملل متحد مشکل خواهد داشت. 
لذا برای نجات بشریت باید دعای خیر و افشا ګری کرد و برای تنویر ترامپ باید ګفت که سازمان ملل متحد آنقدر صلاحیت و عزت دارد که کشور های عضو ء به ان قایل اند و در اختیار این سازمان قرار میدهند.
لذا قبل از شکایت از سازمان ملل متحد باید این کشورها از خود شکایت را آغاز و شروع به کار متناسب خیر کنند.
این است اصل مسأله که به سمع فرد فرد از جهانیان باید رساند.

۲۶/۱۲/۲۰۱۶