آرشیف

2015-1-12

محمد ناصر انوش

دومین سـالــــروز وفـــات استاد گــــل احمد “مدهوش”

دوسال وچندروز از وفات مرحوم استاد گل احمد مدهوش میگذرد

 
مرحوم استاد گل احمد مدهوش مدیر اسبق لیسه عالی سلطان علاءالدین "غوری" یکی ازجمله معروف ترین نخبه گان وعلم برداران معارف غوردر تاریخ معاصربود، مرحوم معلم ورزیدهُ رشته ریاضی فزیک بود که برای مدت طولانی در چوکات معارف غور به حیث استاد ریاضی فزیک، سرمعلم ومدیرلیسه ایفای وظیفه نمود.
استاد مدهوش شخصیتی بود که در راستای تعلیم وتربیه اولاد این سرزمین از هیچ نوع کوشش دریغ نورزید. دینداری، شجاعت، قناعت ، صبروبردباری درچهرهُ مردانه اش هویدا بود، مدهوش مرد درویش صفتی بود که آوازهُ خدمت گذاری وحوصله مندی اش بر سر زبان همگان بود وهست، نسبت خدمات بی شایبه وپرثمر مرحومی در راستای ترقی وپیشرفت معارف غور، مردم این سرزمین همیشه مدیون او بوده وهستند.
مرحوم نیمی ازعمر گرانبهایش رادر تعلیم اولاد این خطه باستانی در سخت ترین شرایط زنده گی گزراند، فرضش رادرقبال مردمش ادا نموده و فرهنگ راستی ، صداقت ، بی طرفی ،همزیستی وازخودگذری را برای غوریا ن خصوصاً برای آنانیکه به راهش روانند به ارمغان گذاشت.
دریغا که اجل دیگر مهلتش نداد وپیش از اینکه باقی آرمانهایش را که بازهم جز خدمت گذاری به فرد فرد این سرزمین چیزی دیگری نبود، به سر برساند، دوسال قبل از امروز دار فانی را وداع گفت وبه دار ابدی پیوست.
روحش شاد ویادش گرامی باد!
سال گذشته دست به هم دادیم به همکاری بزرگان ، جوانان ، متعلمین عزیز وجمعی از دوستداران مرحومی ازسالروز وفات شان با اجرای سخنرانی ها، مقاله ها ومرثیه ها تجلیل به عمل آوردیم ولی چون امسال بنده برای ادامهُ تحصیل مقیم هندوستان استم وباقی دوستان هم نسبت مشکلاتی نتوانستند در پیریزی واجرای برنامهُ تجلیل از سالروز وفات مرحوم حصه گرفته ودر تدویر آن وارد عمل شوند، یا اینکه فراموش شان شد، بناءً نیاز است تا برای گرامیداشت از فعالیت های بیدریغ استاد در عرصه خدمت گذاری به اولاد این سرزمین، دردرون قلبها تجلیل به عمل آورده یادش را گرامی بداریم.
امیدوارم که آتش عشق مدهوش در سینهُ مدهوش صفتان، الخصوص هم رزمان وهم بزمانش برای دایم شعله ور باشد وگردش روزگار بر خاموش ساختن این آتش بی تاثیر بماند.
بنده از آدرس بازمانده گان مرحومی برای تمام دوستداران وعاشقان راه مدهوش از الله بی نیاز خیروبرکت دنیوی واخروی مسئلت نموده یاد آوری از این ابر مرد تاریخ را یکی از جمله وظایف انسان دوستی، علم دوستی وغریب نوازی شان میدانم.
به امید اینکه مردان نوخاسته وشایسته ای در دل این سرزمین به پرورش گرفته شود، تا در راه خدمت گذاری به مردم مستحق این مرزو بوم از روی اخلاص وپاکدلی کوشیده ودرعرصهُ ترقی وپیشرفت وطن وترمیم نظام معارف غور گام مثبت وارزندهُ همچون مدهوش بزرگ برداشته ونام شان را در صفحهُ تاریخ ثبت نموده افتخارآفرین برای سرزمین شان باشند.
 
با ابراز حرمت
محمد ناصر انوش
محصل دانشگاه طبی جه اس اس
کشور هندوستان
Mail: anushkorsiah@gmail.com
Phone: 00918892008343