آرشیف

2015-1-14

محمد ناصر نصرت

دولـــــــــت هیچ توجه به ولایت غور ندارد

 
 
سلام بخدمت همه دوستان وبیننده های سایت زیبای جام غور تقدیم است .
ما وشما شاهد این هستیم که دولت تا هنوز هیچ توجه خاص رادر ولایت غور نکرده است همه وعده های که داده دروغ شده است ببینید  طی چند سال که گذشت چندین تن ازوزیران دولت به غور آمدند ووعده سپردند اما  همه گپ های شان دروغ وبی فایده بود ما همه شبه در اخبار میبینم که به اکثر نقاط افغانستان ده ها ملیون دالر به مصرف میرسد اما از غور هیچ خبری نیست چرا ؟
آیا مردم غور از افغانستان نیستند؟ آیا مردم غور به انتخابات شرکت نکردند؟ آیا مردم غور بی امنی را به وجود آوردند ؟پس چرا دولت به غورهیچ توجه ندارد. شهر ما روز به روز خاک بادک تر میشود اما از حال مردم غور هیچ کس خبر نیست همان کسانیکه میگفتند  که به ما رای بدهید ما بازسازی میکنم حتی خط مش شان 20 سطر بود که گفته بودند که ما مشکلات افغانستان را بکلی حل میکنیم شاید هم مشکلات که بین مرز افغانستان ودیگر کشورها است مانند خط دیورند و غیره را هم حل کنیم .
دیگر اینکه هرکس که به ولایت غور میاید هیچ به فکرمردم غور نیست فقط کوشش میکند چند تن از اقوام بیکارخودرا درکنارخود بیآورد به عوض که خدمت کنند مصروف پرکردن جیب خود میباشد .تا تبدیل میشود به عوض اینکه مشکلات ولایت غور را شمار کند فقط پول شمار میکند.
ومردم شریف غور هم که بیگانه نایده ویا بیگانه دوست اند به آنها خیلی احترام میکنند حتی احترام مردم ،جای نمازهای   که مردم غور به آنها تحفه میدهند نان ونمک شان آنهارا به فکر مردم غور نمیاندازد.   
 ولسوالی های را ما میبینم که از ولایت غور خیلی بهتر بازسازی شده است همه ولسوالی ها اسفالت شده اند اما ولایت غوررا تا هنوز مردم خوب نمیشناسند چرا؟
به این خاطر مردم تا هنوز غوررا نمیشاسند که تا هنوز هیچ درولایت غور بازسازی نشده وکیلان ما هم خودرا به تلویزیون نشان نمیدهند که بگویند مشکلات ولایت غور بسیارزیاد است اگر دولت به غور توجه نمیکند ما هم استعفاء میکنیم اگر وکیلان ما این کار را بکنند مردم چرا غور را نشناسند .
از وزراء کابینه میگذریم وکیلان ما که به ولسی جرگه هستند پیش ازینکه برنده شوند میگفتند که ما غور را به یک ولایت تبدیل میکینم که از چهار طرف سرک پخته داشته باشد البته از لفظ رئیس جمهور ووزراء نقل میکردند ووقتیکه وکیل شدند حتی به پیش روی کمره های تلویزیون ها هم  به چشم نمیخورند تا جائیکه ما شاهد هستیم اکثریت وکیلان دیگرولایات مثل " احمدبهزاد" فوزیه کوفی " داود سلطان زوی " وغیره که هرشب بخاطر رفع مشکلات مردم خود گفتگو و تلاش میکنند اما از وکیلان غور هیچ صدای نیست چونکه جای آنها خوب است موترهای مدل بالا سواراند معاش شان به قدرکافی برای شان میرسد پس چرا صدای خودرا بلند کنند میگویند که اگر ما صدای خود را بلند کینم شاید ازاین مقام برطرف شویم تا جای که ما فکرمیکنیم  اینطورنیست اگر شما صدای خود را بلند کنید ما مطمئن هستیم که دولت به مردم شریف ولایت غورما توجه خواهد کرد.
               ودیگر اینکه هروالی که به ولایت غور آمد مردم فکر میکردند بهتر خواهد اما یکی از یکی دیگر بد تر بود مردم میگفتند که"افضلی بد است اماتا جای که میبینیم  اونسبتاً خیلی خوب وبعداز آن آقای"احمدی"آمد مردم فکر میکرد که این یک شخص جهادی است شاید خدمت کند اما اوخوهمیشه مریض بود وبه فکرتداوی خود بود وحالا منتظر فعالیت های آقای"منیب" هستیم که چی میکند امید وارهستیم که آقای منیب مشکلات مردم غوررا دیده وهر چی که ازتوان اش است مشکلات  را به مقامات بالا برساند .اگر نکرد بلز قضاوت مردم وتریخ در باره آن خواهد بود.
ودیگراینکه  دولت خوتاهنوز هیچ نوع کمک مفیدی نکرده است واگر کمک هم کرده باشد به نفع مردم غور نبوده است تا جائیکه ما وشما شاهد بودیم که سرک های داخل شهررا ریگ ریزی کردند که ریگ ریزی شان مشکلات پیشتر را دامن گیر مردم  کرده هروقتیکه موترها عبورمیکرد مردم میگریختند که مبادا همان سنگ وریگ های که از زیر تایرهای موترخلاص میشود به جان ما نخورد.کر وکور شان نسازد.
 
گفتنی ها زیاد است هرچه بگوئیم بازهم کم  است .