آرشیف

2015-1-8

هارون هریرود

دولــتِ نـــامـــــــرد!

 
روز پنج شنبه 16 ثور سال روان ، نهادهای جامعۀ مدنی غور وکمیسیون حقوق بشرجلسۀ مشورتی را در دفتر ارگان ملی جوانان با حضور رییس  ولایتی کمیسیون انتخابات ، نمایندۀ یوناما ، مسوولین پی آرتی ، نماینده خدمات انکشافی ایالات متحد امریکا ، نماینده ملکی کشورجاپان درغور ، برخی از نامزدان شورای ملی ونماینده ولایت ، برگزار نموده بودند. دراین نشست در بارۀ راهکارهای برگزاری یک انتخابات شفاف وعادلانه بحث صورت گرفت ودر مورد چالشهای سرِ راه انتخابات وراه حلهای آن گفتگو وتبادل نظربه میان آمد.
    شرکت کنندگان جلسه، انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را که سال گذشته انجام شد، یک انتخابات غیرشفاف وغیرعادلانه تلقی کردند وبه مقامات مسوول خاطرنشان ساختند که باید در این انتخابات برای پیشگیری از تقلب وتهدید وتطمیع ، اقدامات جدی روی دست گرفته شود. شرکت کنندگان که دولت را یک « دولت ِ نامرد » وضعیف می خواندند تاکید داشتند که در غور کدام نیروی مخالفی که بانظام دشمنی داشته باشد وبتواند روند انتخابات را اخلال نماید وجود ندارد ؛ اما مشکلات ومعاملاتی که  در پروسۀ انتخابات صورت می گیرد؛ غالبا به علت بی کفایتی ، روزگذرانی وضعف مدیریت مسوولین حکومتی می باشد وگرنه دولت غور امکانات کافی جهت تأمین نظم عامه وتحکیم سلطۀ دولت در اختیاردارد ولی به علت نبود افراد مدیر ومدبر وباکفایت این همه امکانات، هدر می رود ومردم همیشه از حکومت ناراضی باقی می مانند. دراخیراین جلسه، پیشنهادی از طرف نهادهای مدنی به خاطربرگزاری یک انتخابات شفاف ونیکنام  تصویب شد وبه مراجع مربوط فرستاده شد تا دولت از آن طرح بتواند برای برگزاری یک انتخابات خوب استفاده به عمل آورد. این پیشنهاد ها درحالی صورت می گیرد که در داخل شهرچغچران ودر درون دفتر سارنوالی ، سارنوال ولایت توسط افراد زورگو کُتک می خورد اما ؛ دولت اصلا خم به ابرو نمی آورد وهمچنان به خوشحالی کاذب خود ادامه می دهد.
 
هارون هریرود  /فیروزکوه ، غور
18/ 2/ 1389