X

آرشیف

دولت کافر است یا طالب؟

هر اندازه جنگ وویرانگری زیادتر شود سر وصداهای کفر وکافری رساتر وبیشتر میگردد. اکنون جنگ وکشتار دراین وطن به نقطۀ اعظمی خود رسیده است. ازینرو از هردهان صدای کافر گویی بلند میشود که ازجمله به سه صدا مواجه می شویم.
اول – صدای طرفداران دولت که میگویند طالب وداعش کافر اند، رحم ندارند، قسی القلب اند، مزدور خارجی اند، چنین اند وچنان اند.
دوم – صدای طرفداران طالب وداعش که میگویند دولت بکلی کافر است. دست نشاندۀ امریکاست، به دستور امریکا ملت را نابود ساخته است، میدان را برای رشد وترقی گروه های کافر فوق العاده زمینه سازی کرده است وخلاصه هرنوع فساد وبدبختی ایکه ممکن بوده دراین کشور آورده است. چنین دولت کافر وملحدی تا بحال درجهان کس ندیده است.ازینرو اگر کسی نام دولت را بقسم عادی هم بزبان آورد، حکم کفر بالایش جایز دانسته میشود.
سوم – صدای آنانی که طرفدار هردو جناح نمیباشند. اینها میگویند که هر دوجانب برای مردم افغان یکی است. اگرمسلمان اند واگر کافر هردوی ایشان یکی اند.ولی مشکل دراینجاست که خداوند دَرِ توبه را بروی مسلمانهای افغانستان بسته ازینرو هردو جناح بجز ستم وجور بالای این مردم، دیگر کاری نمیکنند. این نتیجۀ عمل این مخلوق است  که گرفتار همچو گروه هایی شده اند. حال زمان آن فرا رسیده است که جزای اعمال بد خود را خود به بینند. این ارادۀ پروردگار بوده است که مارا باچنین سرنوشتی دچار گردانیده است.
بهر حال هر نظری که درست باشد یا نادرست باید مورد قضاوت هرفرد این کشور قرار بگیرد. چون قضاوت خصلت هر انسان میباشد بناء بجاست تا هر کس نظر خودرا ابراز بدارد.
از نظر من با استناد به آیات قرآنی که اگر بدقت خوانده وعمیقا روی آنها غور شود دریافت میگردد که کفر دارای پنج خصلت واضح ومشخص میباشد ومسلمان کسی است که درمقابل این پنج خصلت زشت وناروا بجنگد. این خصلت ها عبارتند از: ظلم، فسق وفسادت، منافقت، کبر وشرک.
اکنون باید هر انسان ذیعقل روی این فکر نماید که کدام یک ازاین دوگروه دشمن به این مردم، بااین اعمال آغشته اند. به شهادت تاریخ هرزمانی که یک ظالم روی کار می آید خداوند دشمنانی برای او بوجود آورده و نیرو وتقویت شان میدهد وبه آنها توانایی می بخشد تا درمقابل این ظالم وظلم وی به مبارزه برخیزند تاآنجا که اورا ازپا درآورند. از عبارات تاریخ میدانیم که درمقابل نیمرود ابراهیم، درمقابل فرعون موسی، درمقابل خلقی ها مجاهدین ودرمقابل دولت مکار دموکراسی حالیه طالب وداعش را توانا گردانیده است تا همچو فریبکاران وجهل کاران را ازپا درآورند ونابود شان سازند.
بیائید تا نظری به فساد وظلم دولت کنونی بیندازیم. اززبان دوستان این دولت که امریکا، اتحادیه اروپا وسازمان ملل باشد بارها وبارها شنیده ایم که به این دولت دست نشان ده وبوجود آورنده خود دولت فاسد وبدکار درجه دوم دردنیا نام مانده اند ودراین راستا هیچ سخنی را پنهان نگذاشته اند که حتی نام گرفتن ازآنها به کاغذ گنجایش ندارد وقلم توانایی نوشتن آنهارا ندارد. اگر این موضوع را به قرآن جستجو کنیم  درسورة بقر ة آیات 11و12 میخوانیم که زمانی که به سه گروه بدکار عربستان یعنی یهود ونصارا ومشرکین گفته می شد که درروی زمین فساد مکنید واز بدکاریها دست بکشید آنها درجواب میگفتند که ما از صلح آورندگانیم واعمال ما جز خیروسعادت ونیکی چیز دیگری نمیباشد . اما خداوند درجواب ایشان میفرماید که اینها بیقین فاسدین هستند لیکن شعور ندارند تابدانند که  جز فسادت دیگر کاری ندارند( واذا قیل لهم لاتفسدو فی الارض قالوا انما نحن  مصلحون(11) الا انهم هم المفسدون ولاکن لایشعرون(12) سورة بقرة آیات 11 و12). اکنون رهبران دو لت ما همان یهود ونصاری ومشرکین اند که جز فساد کاری ندارند اما ادعا میکنند که اعمال آنها بخاطر بوجود آوردن صلح است و آرامی درکشور. درحالیکه اینقدر درک وشعور ندارند تابدانند که جز فساد کاری نمیکنند. آیا بیکاری، فساد درتمام سطوح، فقر وتنگدستی، کشتارهای جمعی فرزندان مردم درجبهات جنگ به علت قومانده مغرضانه وناپسند، رشد زبان وقومیت ، کبر وبلند پروازی وبرتری جویی وامثال اینهارا میتوان نیکوکاری وصلح دانیست!؟ بیقین که نخیر. پس این دولت دست نشاندۀ بیگانه ودشمن دیرینۀ این مردم اینقدر درک وشعور ندارد تا بداند که اینها بدترین اعمال اند که از جانب دولت اجرا میشوند.از سوی دیگر بیک محکمه عقلی اگر مراجعه کنیم درصورتی که به  دو حاکمی مواجه شویم که یکی عادلتر باشد خواهی نخواهی مردم بسوی عادلتر روی می آورند واز ظالم تر نفرت پیدا میکنند. حال فرض کنیم که اگر دولت عادلتر می بود چه ضرورتی دراین می بود که مردم همه روزه فوج فوج بسوی طالب وداعش می شتافتند بلکه درعوض جانب دولت را برگزیده وبه طالب میگفتند که ما باتو ظالم وبدکار همخوانی کرده نمیتوانیم وتا پای جان علیه تو می جنگیم وترا درسرزمین خویش جا نمیدهیم. درحالی که این فسادت دولت بدکار است که زمینه را به عادلتر بودن طالب وداعش مساعد گردانیده است ازینجاست که مردم از روی عقل تشخیص داده اند که کناررفتن با دولت فاسد وبدکار وظیفۀ انسان مسلمان  است. وظیفه اسلام اینست تا با ظالم وبدکار بجنگد واورا ازپا درآورد نه با عادل ونیکو کار.
دلیل دیگری که  کفریت دولت را از دید قرآن به اثبات میرساند آیات 44 و 45 و47 سورة مایده میباشد که چنین میخوانیم: ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئیک هم الکفرون (44) ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئیک هم الظالمون(45) ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئیک هم الفاسقون(47). ترجمه: آنانی که به آنچه خداوند فروفرستاده حکم نکنند کافراند(44) ، کسانی که به آنچه خداوند فروفرستاده حکم نکنند ظالم اند(45) و آنانی که به آنچه خداوند فروفرستاده حکم نکنند فاسق اند(47). از احکام این آیات واضح میشود که کافر، ظالم وفاسق یکی اند وفرقی میان ایشان وجود ندارد.بنابراین  بقینا کسی که فاسد وبدکاراست هم ظالم است وهم کافر.
بخاطر بیاورید دولت ما کدام فاسد، بدکار، زنا کار، آدم کش، قطاع الطریق، رشوه خور، ویرانگر وامثال اینها را بحکم خداوند مجازات گردانیده است!؟ جواب – هیچ کدام را، خواهد بود ونیز خداوند متعال درآیة 254 سورة بقره مییفرماید که کافران همان ظالمان اند یعنی کافر غیر از ظالم کسی دیگری شده نمیتواند( والکفرون هم الظلمون (254). همچنین خداوند درقرآن به هر پنج گروه یک جمله بکاار برده است وآن اینست که خداوند اینهارا دوست ندارد( ان الله لایحب الظالمین،فاسقین، متکبرین ، منافقین، مشرکین وکفرین). درضمن آیاتی که درشان این پنج گروه درقرآن آمده است برشمریم تخمین یک سوم حصۀ قران کریم را دربرخواهد گرفت.
خداوند دروصف شیطان به قرآن چنین میفرماید: (ابی واستکبر وکان من الکفرین(34) بقرة، 34). شیطان از روی کبر به آدم سجده نکرد واز جمله کافران شد.حال به بینیم، ظلمی که این دولت بالای این مردم وارد میسازد نظیرش را تاریخ سراغ ندارد. روزانه ده ها عمل غیر دین بوقوع می پیوندد اما دولت دروغگو ومفسد این کشور بیکی هم حکم خداوند را نمیدهدوجاری نمیسازد. پس چگونه مردم به اسلامیت این دولت باور نمایند؟! نیروهای امنیتی اش همینکه به فاصله نیم کیلومتر اززیر ذره بین رهبریت خود دورشند، همچون گرگان درنده بهیچ بینوا وغریب وناتوان رحم نمیکنند حتی آنهارا بخاطر رفتن درنماز میکشند ودرحالت طهارت ووضو بافیر بیرحمانۀ مرمی نابود شان میگردانندواگر درمقابل طالب وداعش روبرو شوند چشمهارا بسته به ستاره گان خداوند مرمی باران میکنند وهمینکه نعرۀ الله اکبر طالب وداعش را شنیدند میل اسلحۀ دست داشتۀ خودرا بسوی غربا وبینوایان وصحنۀ خاموشی دور داده وآنهارا مورد فیرهای بیرحمانه قرار میدهند.درحالکیه طالب وداعش بدکاران را فی الفور بحکم خداوند محکوم میسازند تا مردم را روحا به امور دین متیقین گردانند . بهمبن خاطر است که مردم سیل آسا بسوی طالب وداعش روان اند واز این دولت نفرت وانزجار بی پایان دارند.
نتیجه: دولت حال به دعاگویان پول میدهد تا ازطریق دعا از خداوند بخواهند که طالب وداعش را نابود ودولت را پایدار بسازد تاصلح دایمی وسراسری دراین کشور بوجود آید. اما دولت شعور ندارد تابداند که طالب، داعش وجنگ ثمرۀ فساد خودش است . چون دولت فساد را که از آبا واجداد شان برای آنها میراث مانده نابود کرده نمیتواند لذا داعش وطالب هم تا که فساد باشد به قوت خود باقی خواهند ماند واز بین نخواهند رفت. اما این مردم افغانستان اند که هیزم سوخت این فساد میباشند. چون محو طالب، داعش وجنگ وابسته به نابودی فساد است وفساد را پایانی نیست بناء این جنگ واین طالب وداعش همچنان تا که فساد هست  جاودان وپایان ناپذیر باقی خواهند ماند.

ختم
دیدبان کنار جاده، اوبه، هرات ، سنبله 1395.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.