آرشیف

2014-12-8

afrotan

دولت وحدت ملی و آلزایمرفریب و دروغ !*

دولت وحدت ملی و آلزایمرفریب و دروغ   !*
قربان ! نه گفته بودم که زیره است ؟
پیوسته به گذشته :بخش چهل و هشتم

 

 
ممکن است خورشید مدت ها ازپشت ابر ها دیده نشود اما هرگز از پشت آسمان خراشها و قصرهای مرمرین و با سردادن افسانه ها ی  میان تهی و آلوده بر دروغ  دیدنی نیست .
                                       ویلیام شکسپیر

 

 
چنانچه بارها ازاین قلم خوانده و شنیده  اید کاملأ بی معنی است   که عده ای از برجسته ترین معماران و مهندسان با کمک تخنیک بسیار پیشرفته از بهترین و آسایش بخش ترین خانه سخن بگوید پیش از آنکه برایشان معلوم شده باشد که خانواده ای که در آن باید سکونت کنند چه تیپ ها و دارای  چه روحیه ها وآرزوها و هدفمندی های اند ؟ وبالخصوص نیاز اصلی زندگی شان چیست ؟ روی همین فورمول بسیار بی معنی خواهد بود که قبل از اینکه سرشت ، هویت ، مشخصات وجوهر خواسته های عمومی ملت تاریخی افغانستان به عنوان یک کتله اجتماعی و تاریخی بویژه درجغرافیای مشرق زمین مورد  مطالعه قرار داده شود  مکتبی و نقشه ء راهی برای زندگی او تعیین نمود . تصویر وجودی افغانستان ، زندگی تاریخی و عینیت این سرزمین در تاریخ بشر همه اموری اند که قبل از پیچاندن هر نوع  نسخه ای  و نقشه ء  راهی  برای باشنده گان این مرزوبوم باید تبیین شوند .زیرا بسیاری از طرح ها و نسخه های کاپی شده  وتدوین شده حتی  شسته شده با زمزم  مذهب و مدرنیته نیز نه میتوانند بی آنکه شرائط عینی و ذهنی جامعه برای تطبیق آن ها در نظر گرفته شود مثمر واقع شوند . زیرا ابلاغ و اعلام تطبیق چنین نقشه ها و برنامه احتیاج به یک اندیشه عمیق وجامع الاطرافی دارد تا بتواند تفسیرپذیریی منطقی پیدا نماید . سردادن شعار برابری در " شرائط نابرابر " یا اعلام آزادی و " وحاکمیت  قانون " در شرائط نابرابر و استبدادی بدون تردید که احادی از جامعه را در اسارت نگه خواهند داشت ، لهذا سردادن چنین  شعار های میان تهی بویژه درقرن بیست ویکم خود یک تناقض بزرگ در حوزه اجرایوی با داستان تیوریک و نظریی قضیه است ،
من بارها نوشته ام و گفته ام "همه شهروندان در برابر قانون مساوی است " عبارت پوچ وپوکی است و هیچ مشکلی را حل نه میکند و تاهنوز نیز در هیچ کجای از جهان حل نه کرده است زیرا تا مدامی که قانون برروی خرابه های ویران فقرأ و گرسنه گان ولشکری از  بیسوادان – در درون کاخ ها وتوسط اندیشه ورزان  ضد عدالت و شکم سیر ها وضع و وتدوین  میشود ، وضع موجود نابرابری فاجعه آمیز کنونی همچنان ادامه خواهند یافت . حاکمیت و مالکیت زور و استثمار – سردادن شعار "برابری همه شهروندان در برابر قانون !" تزویر گرایانه ترین و حیله آمیز ترین شعاری است که برای غارت فقرأ و درمانده گان سرداده میشود . چنانچه آقای اشرف غنی  رئیس دولت وحدت ملی افغانستان در یکی از سخنرانی هایش به پیشگاه صد ها تن از هواداران خود  با طمطراق بی نظیری  چنین شعار دادند .
http://youtu.be/nn7qqHPIsAQ
لهذا با صراحت میتوان اعلام کرد هر شخصیت و هرنهاد حقیقی وحقوقی در صورت عدم وجود        " زمینه برابر " ویا حداقل فراهم ساختن  " امکانات اولیه  " برای همه ، وقتی  شعار های  اشک آلود  بنام تأمین عدالت اجتماعی و عمومی سرداده شوند  ، بدون تردید به جز اشک تمساح و یک دام فریب برای عوام کالانعام چیزی نخواهند بود .   به هر حال این مورد یکی از ده ها مواردی است  که از بطن موجودی بنام " حکومت وحدت ملی افغانستان !!" زائیده میشود .!  لهذا  با بسیار صراحت و اطمینان باید گفت که فلسفه عدالت اجتماعی  ملت شمول و همه گیرجهانی  نه آنچنانکه بصورت یک توصیه اخلاقی در لباس اجندای دروغین  "تحؤل و تداؤم " ویاهم " اصلاحات وهم گرائی "که  در خلال کمپائین های انتخاباتی دلالان  مؤدب بورژوازی بیان میگردید و توده های مظلوم و بینوای کشور افغانستان را فریفته ای آنها میساخت  و یاهم در سخنرانی های متفکران شماره بندی شده جهان  که در قالب راه بلدان صاحبان شرکت های بزرگ پترو شیمی  و پادوهای از کارتل های  اسلحه سازی بخصوص در اعلامیه های کاذبانه حقوق بشر که غالبأ مقصود از بشر سفید وآنهم از سفید های بسیار سفید است دیده میشود طرح نه شده است . بلکه با شعار انسانی بالاتر از هرنوع مرزهای قومی ، نژادی و مذهبی که میگویند " بنده دیگری مباش چرا که خدا وند ترا آزاد آفریده است " این بنده گی ممکن است در ابعاد گوناگون صورت پذیرد ، بندگی و بهره دادن اقتصادی ، بندگی و بردگی فکری و مذهبی ، همه معنایش این است که تو آزاد نیستی و مغائر با اصل زرینی است که " زن و مرد از یک نفس واحد آفریده شده اند " یعنی از یک ریشه واحد ند و چنین مواردی و با چنین انگیزه است که تحقق عدالت باید در سیمای همه انسان ها به مشاهده برسد نه فقط  در چهره ای از مسلمانها وپیروان دیگر ادیان ! روی همین جهت نیز برابری در فلسفه سیاسی  اسلام البته " نه اسلام" سیأ "سی ؛ مبتنی بر فلسفه خلقت ؛ و آفرینیش انسان به اساس یک گفتمان اجتهادی و توحیدی  فلسفه تاریخ دربرابر نیازها ی معاصر  انسانی وقوانین استوار است در غیر آن یک اجندای " سیأ " سی  تلقی خواهند شد  که منافع و مناسبات  بیگانه ها را به هر اسم و رسمی  درقلمرو افغانستان نگهبانی میکند .!
قربان ! نه گفته بودم که زیره است ؟
عزیز نسین یکی از طنز نویسان معروف و فقید تاریخ  ترکیه حکایت معروفی دارد بنام زیره و باروت که یکی از بزرگان ایران زمین  آنرا در اثر معروف اش بنام فیلسوف نما ها با این مضمون نقل و منتشر ساخته است : میگویند دسته ای از قاچاقبران باروت که از سوی مأموران امنیتی و پولیس مجبور به توقف شده بودند وقتی پولیس در محموله های شان باروت که انتقال آن ممنوع بود کشف کردند و راجع به آن از ایشان پرسیدند که این ماده سیاه رنگ چیست ؟ سردسته ای از باند قاچاقبران درپاسخ گفتند ؛ که قربان این” زیره “(۱)است! وقتی پولیس این پاسخ را شنیدند دستور دادند که جهت اطمینان آنرا آتش زنند ، تا معلوم شود که زیره است یا باروت ؟ وقتی سردسته ای از باند قاچاقبران گوگرد (۲)را در تماس با باروت آتش زد شعله های آتش چنان بلند شد که دود وشعله های آن چشم سردسته قاچاقبران را نیز فرا گرفت ؛ اما در عین حال با صدای بلندی میگفت : قربان نه گفته بودم که زیره است ؟
http://youtu.be/QcJdeV75dEg
اظهارات رئیس غنی  مبنی بر دفاع  مردم افغانستان  از سرزمین شان  نیز شبیه با این داستانی است که علی الرغم  اظهارات بلند رتبه ترین مقامات امنیتی کشور مبنی بر عدم آمادگی  برای انتقال قدرت از نیروهای خارجی  به اردوی ملی افغانستان و سیاسی خواندن  پروسه ء اینگونه   انتقال که آنرا کاملأ توهم زأ و بی وقت می خوانند  رئیس اشرف غنی  با یکدنده گی  و با خاک پاشی در چشم  همه عالم  با معادلات توهم آلود " سیأ" سی ظرفیت های عمومی ارتش افغانستان را قابل دفاع از وطن میدانند و در نتیجه اگر با ختم سال ۲۰۱۴ میلادی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون روند برای وی روز افتخاری خواهند بود .!! یا دست کم به مانند سلف اش رئیس کرزی آنوقت  بهار و موقع صرف هفت میوه خواهند بود . هرچند این مطلب را در بخش های قبلی نیز از حضور شما خواننده گان عزیز گذشتانده ام اما یکبار دیگر توجه شما را به ارشادات داهیانه رئیس غنی جلب میکنم که در کنفرانس مشترک با ینس استولتنبرگ Jens Stoltenberg سر منشی عمومی ناتو NATO در پاسخ به ی پرسش خبرنگار شبکه تلیویزونی شمشاد به عمل آورده بود جلب میکنم .
https://www.youtube.com/watch?v=GGmitao23ZU
 من این را بصورت مطلق مناسب میدانم که نیروهای ناتو از افغانستان خارج میشوند . زیرا در طول تاریخ افغانستان افغانها یک مرتبه اجماع نمودند که نیروهای بین المللی بیایند و با ما کمک نمایند . اکنون به فضل و مرحمت الهی تمامی نیروهای آرتش ملی افغانستان بصورت رضاکارانه !!  مشغول دفاع از وطن هستند ، آیا کسی را مجبور ساخته ایم ؟ اگر رضاکارانه !!   نه میبود شما اکنون باید در اردو میبودید .!!! با این جوانی که دارید .!! پس مردم افغانستان اراده نموده اند . و من نیز از تمامی نیروهای امنیتی که بصورت رضاکارانه !!   شامل ارتش ملی شده اند ابراز تشکر میکنم . ما شاهد کسانی هستیم که برای چهارمین مرتبه بصورت رضاکارانه !!  در اردوی ملی ثبت نام کرده اند .!! البته این بدان معنا نیست که جهان ما را تنها میگذارند مأموریت ناتو از اول جنوری تغییر می خورد و با ما در بخش تعلیم و تربیه – تمویل و تجهیزات کمک خواهند کرد بلکه این فصل جدید است و بامقتضای این شرائط جدید ما باید خود را عیار کنیم .!!!!
به ، به چشم ما روشن ! اکنون گمان این حقیر و خیلی از افغانهای بادرد و بادرک میهن ما به یقین مبدل شد که آن همه سفرهای هرروزه جنرالان ارتش پاکستان بی هیچ نبوده است ؟ و شما را مهره تمام عیار خود می دانند ، تمنا میکنم لحظه ای بحیث یک انسان معمولی جامعه امروز ما تصور بفرمائید و این معادله انتقال قدرت به ارتش ملی افغانستان را از یک زاویه ی بیطرفانه وبا استفاده از بصیرت  متفکرانه ات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید ، آیا وقتی سخنان شما را که مردم ستمدیده ما هر حادثه را با گوشهای بومی و منافع جغرافیای بنام افغانستان  می شنوند ،  بشنوید در باره هویت و جایگاه جناب شما بحیث رئیس جمهوری منتخب ….. چه قضاوت خواهید کرد ؟
من شما را چند سال قبل که  خود را برای احراز همین مقام یعنی ریأ ست جمهوری افغانستان کاندید نموده بودید در منزل تان واقع در سرک دارالامان در کوچه وزارت تجارت و صنائع  ملاقات نمودم   و قتی شما برنامه کاری تان را تشریح می فرمودید طی همین تشریح ازبرنامه انکشافی سه کشوری که در جنوب شرق آسیا  مؤقیعت دارند بحیث مودل انکشافی  جوامع جهان سوم منجمله افغانستان یاد آوری نمودید هرچند ابعاد عمومی  کلید  پیشرفت جامعه ما  نیزکه شما آنر ا نسخه ای برای نجات افغانستان میدانیستید به دلیل فقدان وقت   بصورت تفصیلی بیان نه فرمودید ، اما وقتی من به تقاضای جناب شما در باره حل معضلات کشور صحبتم را آغاز نمودم در سخنان خود گفتم و اکنون نیز بر آن تأکید دارم این بوده که حتی اگر آن نسخه ها نهایت مفید برای حل بحرانهای عمومی اعم از اقتصادی و سیاسی در جوامع متذکره نیز به اثبات رسیده باشد که یقینأ برخی از همان نسخه ها مشکلات عمومی جوامع متذکره را حل وفصل نموده بودند ، با مشکلات امروزیی همان جوامع ی که روزی همین  نسخه بحیث کلید  حل مشکلات عمومی  ، اقتصادی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته بود ، از حل مشکلات و نیازمندی های امروزی همان جامعه عاجز و ناتوان پنداشته میشود ، و متأسفانه که برخی از متفکران و روشنفکران جامعه  ما بدون  درنظرداشت شرائط عینی و ذهنی مقطعی از تاریخی که جامعه و کشور افغانستان  در آن حضورو مؤقیعت  دارد با یک کاپی برداریی مختصر بصورت و با شیوه مستعجل  !!  " نقل مطابق اصل !" در جامعه عرضه میکنند ، که بدون شک این کاپی برداری معیوب و غیر نقادانه همچون نهال های که از یک آب و خاک بیرون آورده ودر یک محیط دیگری غرس گردد که کاملأ طبیعی است  نه میتوانند به دلیل نا هم آهنگی و عدم انطباق نهال غرس کرده شده با محیطی که نهال در آن غرس شده است جان بگیرد و به ثمر مطلوب برسند ….لهذا هرکسی و هر راهروی  که باغ سیاسی و فرهنگی  جامعه را با چنین حالتی بنگرد وبا بکارگیریی چنین اسلوبی از کاپی کاری های  " نقل مطابق اصل !" بنام شیوه های علمی و فلسفی توجه کنند ، آیا درباره  باغبانان کشور افغانستان  که جناب شما و شریک تان رئیس اجرائیه جناب عبدالله میباشید  به عنوان بیماران مصاب به الزایمر فریب ودروغ قضاوت نخواهند کرد ؟

ادامه دارد

* بیماری آلزایمر (به انگلیسی: Alzheimer's disease) که به اختصار آلزایمر خوانده می‌شود، یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود. بارزترین تظاهر زوال عقل اختلال حافظه‌است. اختلال حافظه معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌کند.
۱:زیره نام تخمی است سیاه رنگ که اشپزان جهت معطر ساختن گوشت آن را بکار میبرند
۲:نام ماده ای است که از اسید سلفوریک ساخته شده وبرای آتش دادن بکار گرفته میشود