آرشیف

2019-6-10

#دولت‌یار_را_دریابید

تنها دو بمبارد کاری که دشمن را هدف قرار بدهد، میتواند، فضای ترس و وحشت کنونی غور را به امید و ایستادگی تبدیل کند.
جنگندههای ارتش نباید بمبها را در کوههای بیابان بیندازند. اگر عزت و ناموس مردم برای حکومت وحشت ملی به عنوان ارزش شناخته میشود، پیش از آنکه فاجعه خلق شود، دست به اقدام عاجل بزند.
هم اکنون طالبان در روستای جوی نیشر پشته نور و سُمک تجمع کردند و گفته میشود، امشب بالای مناطق تگاب دولتیار و ولسوالی حمله تهاجمی میکنند. در حال حاضر تنها عملیات کماندوها میتواند ریشه آنها را تار و مار کند.‌ اگر کماندو عملیات نمیکنند، حداقل جنگندههای ارتش مواضع طالبان را هدف قرار بدهند، چون تاکنون حملات هوایی ارتش هیچ نوع تلفات بر دشمن وارد نکرده است.