آرشیف

2015-6-22

عید محمد عزیزپور

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریـاهــا

برای اینکه کشورهای محاط در خشکه از اصل آزادی دریاها بهره بگیرند و در بازرگانی جهانی سهم فعال و کنا داشته باشند، باید به دریای آزاد دسترسی پیدا کنند. از همین رو، یکی از پرسمانهای مهم حموق بین الملل که حل آن برای گروه زیادی از کشورهای محاط در خشکه اهمیت حیاتی دارد، پرسمان دستیابی این کشورها به دریاها است.    

   ادامه اینجا