آرشیف

2023-9-21

دوکتور صلاح الدین سعیدی

دولتداری به عوامفریبی نمی شود! 
حکومت همه شمول و فرا ګیر اصطلاح و خواست بی معنا، فریبنده و عدم فهم از عمق علم دولتداری و تأکید برآن یکبار دیګر ضیاع وقت و کار برای تحقق برنامه های استخبارات جهان و در خدمت قرار ګرفتن برنامه جنګی دیروز و امروز ابر قدرتها و تحقق برنامه های اجانب و همسایه ها در داخل کشور ما و منطقه است!این حالت است که در بیست سال ګذشته در افغانستان عملی شد و نتیجه نداد.
درست و بجا است که ۱/ نظام همه شمول و ۲/ حکومت ( اجرائیه) مشروع و برنامه محور و در عمل یک تیم ودرین مرحلهٔ ګذار ، تیم متخصص مسلکی باشد.
تیم مسلکی و متخصص و تأکید یکسره به آن سبب ایجاد حاکمیت های تجرید شده و پراشوتی میشود و نتیجهٔ مطلوب ندارد! تیم پراشوتی و لو مسلکی عملاً ضعیف و مجبور به حزیه دادن ها میشود، چزی را که عمدتاً با وجود غیر مسلکی بودندش در موارد معین در بیست سال ګذشته و در موارد در حاکمیت خزب دیموکراتیک تجربه کردیم و دیدیم! حاکمیت جناب حامد کرزی مثال روشن آن نیز بود!
راه حل پرګمتیک و ممکن افضل درین مرحله: تشکیل حاکمیت ایکه هم جانب مشروعیت، هم مسلکی بودن، هم مؤقت بودن و هم زمینه ساز بدون برای برګشتاندن حاکمیت به ملت و هم کار متناسب برای سیستم سازی و سرمایه ګذاری بر سیستم سازی و نه سرمایه ګذاری بر افراد باشد. سیستم ایجاد شود که درآن حاکم و شخص خالق قوانین نه، بلکی مجری قوانین خوب و مدرن منطبق به سطح انکشاف جامعه و منطبق به ارزشهای مثبت و اسلامی ملت افغان باشد.
تیم اجرائیه ای را درین مرحله ضرورت داریم که که برنامه محور و تمرکز به برنامه و تیم واحد نباشد، مشکل را جاق نموده و مشکل را حل نمی کند! حاکمیت ( اجرائیه) چند اشترنګه مشکل را چاق و آنرا عمیق و غېر کاری میسازد. مګر در آمریکا حاکمیت(اجرائیه) یک حزبی نیست؟ بلی است. اما در آن انتخابات شده و مشروعیت اش از ملت است.
راه حل امروز:
تشکیل شورای عالی نجات که به صورت نسلی و حد اکثر ممثل ادارهٔ ملت برای مدت بس کوتاه ضروری ( شش ما الی یکنیم سال) و این شورای عالی نجات افغانستان، تیم اجرائیه ای مسلکی متعهد به مردم افغانستان برنامهٔ مشخص کاری را احرا کند که از جانب شورای عالی نجات برای سپرده شده و بر دوبخش اساسی مصروف کار باشد:۱: دولتداری روزمره، ۲: آمادګی لازم برای تدویر انتخابات سراسری، شفاف افغانستان شمول!
این تیم اجرائیه نباید از افراد باشند که بیست سال در افغانستان ضیاع وقت و خیانت کردند و ایشان حق نداشته باشند برای پنج سال آینده در حاکمیت بعدی در پست های کلیدی سیاسی کشور باشند!
این مسأله جزیبات دیګر هم دارد!
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۱۸/۹/۲۰۲۳
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸