آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

دولاغ دولاغ

 

یکپارچه آهنگ محلی غوری  تقدیم سایت جام غور و علاقمندان هنر و آواز

با  گــلـــه  د  خـتـر ، بــه  بـیـن ِ  بـا  غــه
  مـیـلـه گـر فـتـه، یا ر« خـو ش د ما غـه »
« کـمـنـجی» د لـبـر نـشـســتـه چـو ن مـا ه
ا و نـه ،هــمـو نــه  بـه ســر« د  و لا غـه»
 
د و لا غ  د و لا غـه ، بـه سـر د  و لا  غــه
خـیـــمـهً  یـا  ر  م  بــه  بـیـن  بــا  غــه
*
یا ر ا ز« د و لـتـیا ر» گـیـرُ م ز« شر شـر»
« تــو لـکی » مــا یـُم  د ُ ر د ا نـه  د  لـبــر
«  د و لـیـنه» گی  نا ز » شـهـرکی » نـغـز ه
« ســا غـر ی  « د ا ر م بـجـا ن بــر ا بـر
*
بـر یـم « پـسـا بـنـد» سـیـل « سـکــیـنـه »
«  طــا لــب غــیـغکــش » مـا ر ا نــبـیـنه
« چها ر سـد ه غـلمین»« مـلنگ و لـیـتـا ن»
بــه تـا ج غــو ر م « لـعــلی » نـگــیــنـه
*
کـبک  ســر ی سـنـگ مـیـز نــه  کَـر کَـر
« تـیــو ر ه گی »  یـا ر مـیکـنـه مـحـشـر
«  تـَــّلـَک » بـشــا نـم  کـمـیـن  بگــیـر م
بـر سـر ی چشـمـه  می آ  یـــه  د لـبـر
*
« سـیـا ه مـو » کـر د ه د سـتهـا را خـینه
« جــلا  لـی »  ا ز غـم گـو شــه نــشـیـنـه
«عـز یـز» غـز ل خو ا ن ا ز د ر د هجرا ن
بـه یـــا دِ « نــا ز ک » عـشــق د  یـر یـنــه
*
جـا ر مـیـز نـم جـا ر بـر سـر ی بـا  ز  ا  ر
یـا ر میگـیـر م یـا ر ،  قـو  م ِ  ا لـلـه  یـا  ر
بـیگــا نــه نـمـا  م ، بی ر گ و  ر  یـشـه
« ر ضـا ، د  ا نـه یا ر» با شـه و فـا د ا ر
*
ذ  و لا غ ذ  و لا غـه ، بـو ی ذ و لا غــه
کــبــا  بــه  جا نـم ر  و ی « اُ  جــا  قــه»
ا  ز د  ســت شـو خ ِ« جـلگـه مــز ا ر ی »
مـیسـو ز ه ا ین  د ل،  ز خـم  و« ُچـُلا غـه»
*
د و لا غ  د و لا غـه ، بـه سـر د  و لا غـه
خـیـــمـهً  یـا  ر  م  بــه  بـیـن  بــا  غــه
 
  هلند  13.02.2011
عبدالغفور « غوری»