آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

دوش ده حوت سيزده نود يك

بسم تعالي

 

دوش ده حوت سيزده نود يك 
با دوستان بوديم در اطراف چلك*

در خواندن مشغول دعا بوده ايم 
در فكر امروز فردا بوده ايم

امد خبر خوش و خوشي 
از چينل تلويزيون ملي

كه شده اعلان نتا يج كانكور 
از كل ولات همه تا به غور

اول نمره عمومي كانكور دوم هم جنين 
بود است از ليسه سلطان علاوالدين

غور امروز شاديست در ديار تو 
علم ودانش بوده هميش افتخار تو

اي غور مهد علم و دانش بوداي 
پيروز و كامياب دايم دايم بوده اي

هيچ كس نكند به فرزند توبرابري 
هم به لياقت كانكور وهم به دلاوري

خانه شيران ومسكن عالماني 
امپراطور ديروز وموفق زماني

حيران گو يد يا نگويد اي دوست خبر دار 
دنيا به لياقت بچه غور دايم بوداست حيران

 

عبدالقادر حيران غوري 11حوت سال 1391شهر زيبا چغچران

 

• چلك(بخاري اهني كه چوب اتش ميشود)