آرشیف

2014-12-3

قاضی مستمند غوری

دوست عزیز و دانشور و گرامی آقای نثار احمد حبیبی!
تبریکهای لایقانه و فایقانة خود را بمناسبت بلندترین ترفیع رتبة تان بحضور شما و ریاست محترم بنیاد فرهنگی جهانداران غوری و همه غوریان فرهیخته از صمیم قلب تقدیم میدارم. 
کار نامه های ارزندة شما در ریاست تنظیف کابل شهری که پای تخت کشور است، بخوبی نشان میدهد که فرزندان راستین غور، لیاقت هر نوع خدمت گذاری را دارند. و می توانند از عهدة کارهای شاقَّه نیز مؤفق و سر بلند برایند. 
قلم رسای شما در تحقیق و تحریر کتاب های ارجمندی همچون سلطان رضیه- تصحیح و طبع دیوان سرحدی و کثافات جامد شهری و… واقعاً ستودنی است. 
محبت و مهربانی تان نسبت به این بندة مستمند باعث سپاس گذاری همیشگی من است. 
از خداوند بزرگ(ج) صحت، مؤفقیت بیشتر را برایت آرزو و استدعا می نمایم.
 
الهی هردم از فیض الهی
رسی بر هر مراد دل که خواهی

به آیین جهانداران غوری 
بیابی از لیاقت پادشاهی

دعای مستمند زار این است
همیشه در طلوع صبحگاهی

که بخشد دوستان را سر بلندی 
دهد مر دشمنان را روسیاهی