آرشیف

2020-6-8

دوست داشتنِ دوست

می دانید چه چیزی بدتر از دوست داشتن دوستـان صمیمی است؟

از دست دادن شان به خاطر این دوست داشتـن.

 ••••••••• ••••••••• •••••••••