آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

دوست داشتنِ دوست

می دانید چه چیزی بدتر از دوست داشتن دوستـان صمیمی است؟

از دست دادن شان به خاطر این دوست داشتـن.

 ••••••••• ••••••••• •••••••••

 

دوست داشتنِ دوست