آرشیف

2018-5-15

دوکتور ص. سعیدي

دوستم و حكمتيار!

 

نوشتند که دوستم حاضر به ملاقات با حکمتیار نه شد. 
سوال درین  جاء است که نشر کننده های چنین خبر ها، ما را ساده خیال کرده اند و یا خود ساده اند؟ 
كی از کی خواست ملاقات کرد، کی پذیرفت و کی نه، این بحث را بخاطریکه اثبات  در دست نیست و نداریم به جایش میمانیم. 
بزرګ مردان ستیج سیاسی افغانستان! خواهش دارم مطبوعات را تعقیب کنید، خواننده و مردم را دست کم و ساده نه ګیرید و به سوالات وارد به موقع توضیحات متناسب و منطقی بدهید. 
دیمکراسی بدون احزاب و ائيتلافهای سیاسی میلنګد و کاری نیست. 
یکی از  عوامل سقوط عدهء به لجنزار کثیف تعصب قومی و سمتی همین نبود احزاب برنامه محور افغانستان شمول است. 
حاکمیت افغانی در دو دههء اخیر امور را به طرف مثبت و خیر جهت داده نتوانست  و نمی تواند. 
حاکمیت از تطبیق قانون درین عرصه سخت ناتوان کشنده است.  

حاکمیت جامعه را درین عرصه استقامت درست داده نه توانسته و نمی تواند. 

تشکیل احزاب و ائيتلاف های سیاسی استقرار وضع و فضای سیاسی را مساعدت میکند.  

آنچه ما را سخت نا آرام میسازد تشکیل باند های مافیایی جنایت کار است و در حالت ما اګر بسیار خوشبینانه باشم، این حلقه که در تصاویر تشکیل ائيتلاف در تركيه يك ماه قبل ظاهر شد، مشخصات ذيل دارند:

_ ميليونر شدن در وقت كوتاه و معلوم نبودن مرجع رسمی و قانونی عاید. 

_از لحاظ فکری و علمی کاملاً نا متجانس اند.  

_ میدانند کی را نمی خواهند اما نم دانند کی را میخواهند

_ برنامهء سیاسی، اقتصادی و نظامی توافق اقلاً در حد اقل ندارند و درین مورد اندکترین چیزی نه ګفتند. 

_ اول ائيتلاف و بعد تعین کردن برنامه و اصول کاری سخت عجیب و از عقب قیضه کردن است. 

_ در ائيتلاف نه فهمیدیم، کی با کی بیعت و ائيتلاف و بر سر چه با هم تعهد کردند و نقش ملت درین عرصه چه بود و یا است؟ اګر ملت درین عرصه برای شان مهم بود چرا هیچ یک از نامه های خود را با ملت شریک نه ساختند؟ 

این و سوالهای متعدد دیګری که یافتن جواب به موقع جامعه و استقرار انرا مساعدت مثبت میکند و درین صورت خواهد بود که ما  به طرف نورمال شدن و نهادینه شدن ارزش ها برویم‌ و این ناممکن نیست. 

امید درین راستا خود و مارا مساعدت و رهنمایی متناسب کنید. 

د. ص. سعیدی

١٤/٠٥/٢٠١٨

٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨