آرشیف

2014-11-27

گل رحمان فراز

دوستان توصیه گرا و دوستان انتقاد گرا!

دوستان توصیه گرا و دوستان انتقاد گرا!

بنا به پیشنهاد شما دوستان!!

این هم مقاله ام به نوعی غیر طولانی اش!!!

به هر حال دوست، دوست است و فرقی نمی کند اینکه توصیه گرا باشد و یا اینکه انتقاد گرا، اما برتریت دوستان توصیه گرا بر دوستان انتقاد گرا این است که: در اول هر دو کلمه را میتوان در بعضی حالات مترادف همدیگر قرار داد لیکن در بعضی موارد میشود که مراد از کار بردِ توصیه همان نصیحت (که اغلباً مسالمت آمیز است) و مراد از کاربرد و استفادۀ انتقاد همانا منفی بافی خشونت آمیز باشد.
موضوعی قابل اشاره این است که هرگاه ارایۀ موارد به دوستِ مخاطب به نوعی اولش (توصیه گرایانه) ارتباط گیرد، زیاد تر جنبۀ انگیزه یی مثبت را برای ادامه دهی روش از قبل کار گرفته دارد تا با تطبیق و ادارۀ نوعی دوم (انتقاد گرایانه)، چون در تطبیق و سوق دهی نوعی دوم، شخص مخاطب ایرادِ مان را بنحوی خشونت آمیز میخواند و حدس میزند که گویا شخص متکلم از وی برتری می جوید.

با حرمت
فراز