آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

دور دوم انتخابات

در دور اول انتخابات مردم بطور وسیع اشتراک کردند ، نیروهای امنیتی کفایت و شهامت خود را به اثبات رسانیدند و آنهای که رای ندادند خجل بودند . کسانی هم که با روحیۀ شیطانی دست به تقلب زدند و همت پست خود را نشان دادند، ازان نمد کلاهی نصیب شان نشد . بالآخره انتخابات ریاست جمهوری در مملکت ما ، در دور دوم برگزار می شود. دو نفر کاندید ، نه فرشته اند ، نه جنیات . انسانهای عادی، عاقل ، بالغ و باخبر از مصالح کشور . بعضی مردم نیز هرکسی مطابق ظرفیت ضمیر خویش تصورات عامیانه دارند . مثلاً گفته می شود « یکی از کاندیدان نمایندۀ تکنوکرات ها و دیگری نمایندۀ جهادی ها است» ، یا اینکه « یکی از فارسی بان ها و آن دیگری از پشتوبان ها می باشد» ، آنهای که مرغ شان یک لنگ دارد می گویند « چون انتخابات در همه جا ، صد فیصد و مطلق برگزار شده نمیتواند ، دور دوم باید ، دوهفته بعد از اعلان نتایج دور اول برگزار می شد که دیر تر برگزار می گردد ، پس چنین شده و چنان شده ، شوله شده و پوله شده، گویا انتخابات مشروعیت ندارد » و ازین قبیل فلسفه بافی های منفی و مزخرف . بهر حال واقعیت اینست که احدی من الناس از هموطنان ما میل ندارد تا سرنوشت ملت به گذشتۀ های تاریک برگردد. در تیم های هردو کاندید ، اشخاصی از همه اقوام و اقشار تلفیق یافته اند ، سر دادن شعار های قومی ، قبیلوی و منطقوی، بطور مطلق بی رونق است و به هیچکس فایده ای ندارد . عدم اشتراک در انتخابات کار پسندیدۀ نیست، باید یکی ازین دو نفر بدون دغدغه ، با رای شفاف مردم انتخاب گردد ، طوری که در عقب آنها دعوی و دنگله ای ، ادعا و تشنجی وجود نداشته باشد . بلی همین است پیروزی مردم . شخصی که رای می آورد ، باید افراد آگاه و کارفهم را از همه اقشار در تیم کاری خود برگزیند و بارسنگین مسئولیت را تقسیم نماید. خداوند در مملکت ما صداقت ، قانونیت ، انصاف و درست کاری را رونق دهد ، تقلب کاران ، مردار خوران ، منفی بافان و دارداریان را به غضب خویش گرفتار نماید .