آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

دور تـرقـی !

 

د سـت چــالاک تمـدن رونـق بـرتـر گرفت
سـازوسامــان تــرقی شیــوۀ دیگــرگــرفـت
ازورود مــوج هــای تیلفـون است گــوشها
پــرزالفاظ که ازپهنای هــرکشورگــرفـــت
درمیــان هــای وهــوی وپیشرفــت نـاگهان
دست انترنت رسیدواین جهان یکســرگرفت
فیسبـوک آمـد درایــن حـلقه زفکـــروابتکار
فــاصله ازهم گسست ودوستی هـاسرگرفت
قصه خوانی های مـردان کهن سـال جهــان
جــای درطاق فـراموشی یی نـابـاورگـرفت
خـامـه و کاغـذ نجویـند تـایــپ آمـد درمیـان
خوش نویس مستعد دست ازنوشتن برگرفت
قاصدی را نیســت ره بـربــردن رمــزوپیام
زانکه جایش راایمیل وسرعت بـرتـرگرفت
ازتیــوتــر،یتوپ واسکایـپ گـویند قصه هـا
همچـوتــارعنکبـوتی جملـه را دربرگـرفــت
اســت دنـیای مجــازی پــرزرمـزاین جهـان
آنچه می جــویی ازایــن گنجنۀ پرزرگـرفـت
اززمیــن است تــافضا جای بشردرعصرمـا
ماه را تسخیــروراهی جستــن اختر گـرفــت
دارم امـیــدی – عـزیـزه- تـــا بـبـیـنم میهـنم
جــا،درایــن دورتـرقـی ازهمـه بهتـرگـرفـت
14 دسمبر 2012
کشور هالند