آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

دوره شش روزه فهم قرآن کریم

اجلاس واحتفال که به مناسبت فهم قرآنکریم به مدت شش یوم درولایت تخارازسوی جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعی راه اندازی شده بود،امروزجمعه مورخ 21/6/1393 پایان یافت. این حلقه ی درسی که درمکان موسوم به چمن شاروالی درمرکزتالقان تدویرگردیده بود؛مستعمان این اجلاس را شیوخ اعظام،علما کرام،اساتید (دانشگاه،مکاتب ومدارس)،طلاب مدارس، دانشجویان مکاتب ودانشگاه وسایر شایقین درس قرانکریم اعم از برادران وخواهران تشکیل میداد.و دراین مجلس ملکوتی وخدایی که هدف ازتدویر آن فقط فراخواندن بسوی وحدانیت ویگانگی خداوند وتزکیه نفس وهمچنان دست یافتن به وحدت ملی وهمپذیری وهمزیستی زیر چتر ودرفش حکومت اسلامی بود؛شرکت داشتیم. ماهم بنوبه خویش سپاسگزاریم ازالله بی نیاز که ما را توفیق عمل بخشید تا دراین دروس پرفیوض قرآنی از زبان وارثین انبیا که هر سخن از آنها دراین حوزه ،درحقیقت دنیای ازپند واندرز را منضم با پاداش دنیوی واخروی برای کسانیکه گوش به استماع الفاظ قرآنی وپیام قرآنی میدهند،حمل می کند؛ به نزد شیخ القرآن والحدیث عبدالصبوروسایرعلومای آستان تخار به تلمیذی نشستیم واز فیوض کلام شان مستفاد شدیم. درطی این شش روزشیخ معظم،به نکات خیلی مهم وارزنده اشاره داشتند که عناوین نکات موعظه شده،حاوی این موضوعات ذیل است: «فضیلت قرآنکریم،فلسفه نماز،توبه واستغفار،حقوق زن برشوهر وشوهربالای زن،تربیت فرزند ووحدانیت خداوند» شیخ بزرگوار نه تنها اینکه موضوعات خویش را با استناد از آیات واحادیث به بحث وبررسی گرفت،بلکه مفاهیم آنرا درشرایط امروز که درچی حالت قرار داریم وبرای اصلاح خود وجامعه نیازمند به چی چیزهای هستیم،همه گی را بخوبی تحلیل وتفسیرنموده و حاضرین را چنین مخاطب ساخت که:برای یک مسلمان جهت توسل به اهدافش هیج راهی دیگر وجود ندارد مگرتمسک وچنگ زدن به دین خدا وقرآن خدا واطاعت از دستورات رسول مقبول ومعظم اسلام،وبرماست تامطابق به سنت نبوی زنده گی خود را عیارنموده ودرراستای تحقق آن مساعی همه جانبه نماییم.ودراین گیردهمایی شش روزه، فضیلت مآب جناب شیخ القرآن ،حاضرین مجلس را برای حصول به خواستهایشان فقط وفقط به الهام گیری از دستورات اسلامی درتمام امورترغیب نموده وپیروی ازاسلام را گواه برجوهرانسانیت واسلامیت عنوان کرد. البته روی موضوعات که دراین مدت شش روز درموردش سخن گفته شد هرکدام شرح مبسوطی دارد که دراین نبشته مجال نیست،ولی ایجازاً به چند نکته ی که برای رفع آن، از سر خود وهموطنان خود،دست دعا بلندکردیم وشعار دادیم وسیله می شوم.دراین درس قرآنی که ارقام مخلصین وشایقین قرآن،والله اعلم بالاتراز دوهزارنفر می رسید همه برای انتخاب زعیم عادل وصادق دراین شرایط اساس که کشور دریک پرتگاه سیاسی قرار دارد، دست به دعا بلند کردیم و از الله متعال خاضعانه التجانمودیم که حاکم عادل وصادق را بالای این ملت مظلوم افغانستان شرف حاکمیت نصیب بگرداند،زعیم که هم به خیر دین و هم جامعه افغانستان بوده باشد، ودرپهلوی آن وحدت ملی ویک پارچه گی را آرزو نموده وبالای افکار وعقاید نشنلیستی،قوم گرایی،نژادپرستی وزبانپرستی خط بطلان کشدیم،ووطن خودرا عاری ازحضور نیروهای شیاطین ملعون(امریکا) خواستارشدیم که به بهانه های مختلف هموطنان مارا شهید ووطن مارابی اتفاقی وخانه جنگی جهت میدهند.با دستان بلند کرده برای استعانت ازخداوند،خودرا مسلمان وافغانستان را سرزمین مسلمان نشین خواندیم وکشورهای همسایه را که انسانهای فاقد شعور انسانی را، با واسکت های انتحاری وانفجاری برای جهاد بسوی ما اعزام می کنند،برایشان طالب هدایت شدیم. سرانجام برای همه مصایب ومشکلات که متوجه ما مسلمانان از قبیل(بیماری،فقروتنگ دستی،بی اولادی،مغفرت اسلاف وهدایت اخلاف…وغیره) است؛ دست به دعا ونیایش بلند نموده خاشعانه تضرع کردیم وبرای از بین بردن همه چالشها از خداوند کمک خواستیم، دراین مدت شش روز فضا خیلی ملکوتی بود و هرچی شندیم همه آن از دین ورسالت انسانی واسلامی ما بود.دوستان ازینکه برای اولین باربود به همچومجالس ومحافل جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعی شرکت داشتم،از اهتمام وتلاش دوستان که برای خدمتگزاری به دین وزدودن عصبیت که یگانه مایۀ تباهی امت اسلامیست،کوشش بخرج دادند؛تبجیل وتمجید می کنم وبرای زمینه سازان این حلقات درس قرآنی اجرجزیل تمنامیدارم. ودرفرجام از حضورتک تک شما عزیزان که این پیام را می خوانید،مخلصانه اقتضا می کنم که برای رسیدن به وحدت ملی ویک پارچه گی به همچو حلقات به پیوندیم،از گفته ها وسخنان گوهربارشان برای مبارزه با هرنوع عامل مخرب وضدانسانی، الگوبرداری کرده مجاهدت قاطعانه نمایم، تاباشد که صاحب یک وطن آباد وزنده گی باعزت درکشورخود باشیم. 
دوستان عزیزم من برای همه شما با دستان بلنده شده به دربارخداوند، دعا کردم شما هم برای من دعا کنید.

 

با احترام عصمت الله"راغب"