آرشیف

2016-2-9

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

دوام جــنــــگ و اشغال در افغانستان

 
 
درسال ۱۹۳۹ میلادی ماکس هورکهایمر چنین گفته بود : " کسیکه نمیخواهد ازکپیتالیزم سخن گوید ، باید ازفاشیزم نیزسکوت اختیارنماید . " امروزماباید ازدیدگاه حالات بحرانی وانفجاری موجوددرسراسرجهان چنین اظهارنمائیم : کسیکه از کپیتالیزم سخن میگوید ، نبایدازجنگ سکوت اختیارنماید . اماناگفته نبایدگذاشت که دراین راستاسکوت اختیارگردیده وتذکری ازآن بعمل نمی آید که نیروهای نظامی کشوراضلاع متحدۀ امریکا وپیمان اتلانتیک شمالی مستقیما درینجا حضوردارند وجهان را بادرگیری های مسلحانه شان به آتش میکشانند . برخلاف قضیه ، اطلاعات واقدامات تروریستی که درکشورهای مولد تروریست رخ میدهد موضوع دایمی سرخط خبرهای رسانه های اجتماعی قرارمیگیرد . آیاتروریست ازآسمان بزمین پرتاب میشود ؟ هیچکس ازمادرتروریست تولدنمیشود اما روابط نابسامان اجتماعی زورمندان واعمال خشن آنها مانند بمباردمانهاباطیارات جنگی وطیارات بی سرنشین ، تخریبات باتوپ وتانک های غول پیکراند که تروریست تولید میکنند . اسلحۀ کمزوران حیات شخصی آنها است که آنرابصورت انتحاری استعمال مینمایند . درعلم سیاست این اصطلاح بنام "جنگ نامتقارن" یادمیشود . زمانیکه جنگ معیشت انسان را بصورت متداوم تخریب وازبین میبرد درینصورت تروریک عکس العمل متقابل است که ازطرف کمزوران صورت میگیرد . تروریستها ویامردمان ملکی عادی که برای بدست آوردن لقمه نانی شب وروز زحمت میکشند هردوقربانی جنگ خانمانسوز میشوند . جنگ ونابسامانی های که همیشه ازطرف خارج برآنهاتحمیل میگردد.اگر کشورهای ابرقدرت نظامی جهان بصورت واقعی آن تروریستها رانمی خواهند باید مناسبات وارتباطات اجتماعی شان را درین راستا تغیردهند. درینجاماکشورافغانستان راتحت نظرقرارمیدهیم . واقعات وحادثات دلخراش وخانمانسوزیکه روزمره دراین سرزمین جنگ زده اتفاق می افتد مدت دوامداریست که ازسرخط رسانه های اطلاعات جمعی کشورهای ذیدخل درفاجعه یادی ازآن برده نمیشود . گرچه جنگ دراین کشور بصورت رسمی ازطرف قدرتهای نظامی جهان پایان یافته اما هرروزبوقوع می پیوندد . این جنگ طویلترازجنگ دوم جهانی برای مدت چهارده سال مرگ وحشت وتروررابمیان آورد. تازمان بازگشت نیروهای نظامی پیمان اتلانتیک شمالی این جنگ هفته وار مبلغ ۱،۵ میلیارددولرامریکایی هزینه داشت . این پول هنگفت بصورت سرسام آوری به حساب بانکی شرکتهاوفابریکه جات تولید اسلحه ومهمات نظامی کشورهای جنگجوی ریخته میشد . علاوه برآن این کشور بلاکشیده ومصیبت زده آزمایشگاه خوبی برای امتحان نمودن سلاحهای مدرن وجدید بوده ومیباشد.
ـ هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی ـ درحقیقت امراینوع هواپیمای بدون سرنشین برای تشخیص وشناسایی هدف مشخص ساخته میشد ودرجنگ افغانستان به هواپیمای جنگی بدون سرنشین انکشاف وتوسعه یافت .
ـ استعمال تانکهای زرهدارآلمانی بنام فوکس که درجۀ حرارت داخلی آن به ۸۰ درجۀ سانتیگراد بالا میرفت وهیچ سربازی درآن اقامت گزیده نمیتوانست طبق شرایط داخلی افغانستان امتحان وساخته شد که ازاین مدرک نیز مفادقابل ملاحظۀ نصیب شرکتهای اسلحه سازی آلمان گردید .
ـ هواپیمای جت جنگی فرانسوی که جانشین طیارۀ جنگی نوع میراژبوده نیزدرافغانستان موردآزمایش قرارگرفت .
طوریکه روزمره شاهدآن هستیم که تعداد زیادی ازهموطنان مابصورت دوامدار کشورآبایی شانرا ترک مینمایند . چرااین یک معضله حاداست ؟ شهروندان کشورهای افغانستان ، عراق ، سوریه ، لیبیا ودیگرکشورها دراثرظلم وتجاوزدولت های امپریالیستی ازمیهن آبایی شان مأیوسانه فرارمینمایند . این یک جنگ اقتصادی است که ازطرف کشوراضلاع متحدۀ امریکا وقدرتهای غربی متحدآن براه اندخته شده تامیلیونها انسان را به این مجبور سازند که میهن وکاشانۀ شان راترک نمایند. کشتی های بزرگ کشورهای سرمایه داری غنی درسواحل افریقا ماهیگیری مینمایندو تمامی آنهاراتاراج مینمایند . صادرات البسۀ کهنه ازکشورهای صنعتی جهان باعث سقوط فابریکه جات نساجی داخلی کشورهای فقیرونادارمیگردد. این عمل سال گذشته درکشورتانزانیا درحدود ۸۰۰۰۰ محل کارکارگران صنعت نساجی راازبین برد . کمک های بلاعوض محصولات زراعتی ازکشورهای اتحادیۀ اروپا واضلاع متحدۀ امریکا موجودیت وهستی دهاقین کشورهای عقب نگاه داشته شده را درسراسرجهان ازبین میبرد . این مداخلات سیاسی کشوراضلاع متحدۀ امریکا وکشورهای اتحادیۀ اروپا است که سردمداران دیکتاتوروفاشیست را درکشورهای مطیع وتحت فرمان شان به اریکۀ قدرت رسانیده که درنتیجۀ آن مردم به نسبت سیاست دیکتاتوری شان فرارمینمایند.
دلیل مصمم این تراژیدی که درسراسرجهان بوقوع می پیوندد ارتباط نزدیک باپیروزی ضدانقلابیون سال ۱۹۸۹/۹۰ میلادی درکشورهای سوسیالیستی اروپایی دارد. دراثرفروپاشی این کشورهانظم دوقطبی که بین سیستم سرمایه داری وسوسیالیستی وجودداشت ، ازبین رفت . امروز نسبت به هروقت دیگر واضح میشود که کشورهای سوسیالیستی چگونه اهمیت ستیراتیژی برای تعادل نگاهداشتن قوادرجهان داشت . درحقیقت امر تنها موجودیت این کشورهاعامل عمده وقاطع برای مدت چهل سال صلح دوامداردراروپابود .
درحال حاضر کشوراضلاع متحدۀ امریکا خودرایگانه ابرقدرت باقیماندۀ جهان پنداشته وبعدازاینکه کشورهای قارۀ اروپایی ـ آسیایی رامنطقۀ نفوذخویش اعلام نمود ، ادعای قدرت جهانی خویش راباتمام وحشیگری درعمل پیاده کرد . بدین ارتباط مشاورامنیت اسبق رئیس جمهور جیمی کارتربنام برزیزنسکی درکتاب خویش ( یگانه قدرت جهانی : برتری ستیراتیژی امریکا سال ۱۹۹۷ میلادی) چنین نوشت : "  قدرت دومین رادرکنارمان تحمل کرده نمیتوانیم ."
زمانیکه محافظه کاران جدید دراطراف جورج دبلیوبوش ، دیک چینی ، پاول ولفویتس ودونالد رامسفیلد دراضلاع متحدۀ امریکا به قدرت رسیدند ، ستیراتیژ ی برزیزنسکی راادامه دادند وانرابنام " شرق میانۀ بزرگ " نامیدند وخواستند تمام منطقه را از افریقای شمالی تا کشوربنگله دیش تحت کنترول اضلاع متحدۀ امریکا درآورند . به یک فرصت انتظارمیکشیدند تاکه حادثۀ یازدهم برج سیپتیمبر سال ۲۰۰۱ میلادی فراهم گردید . اضلاع متحدۀ امریکا این رابهانه قرارداده وباالاخره بالای افغانستان تجاوزنمود. باتهاجم نیروهای جنگی امریکا درکشورمان یک دورۀ جدید بازی در تقسیم جهان آغازگردید.
رومان هرسوگ رئیس جمهوراسبق آلمان فدرال دربیانیۀ خویش بتاریخ ۲۶ برج اپریل سال ۱۹۹۷ میلادی چنین خطاب نمود : " بازارهای جهان بطورجدید گسترش یافته وتقسیم میگردد، همچنان چانس موفقیت سرمایه گذاری درقرن بیست ویکم وجوددارد .ماباید همین اکنون مسابقه به عقب راآغازنمائیم. " اشتراک آلمان درجنگ ناتودرسال۱۹۹۹ میلادی مقابل یوگوسلاویا ، اعلام  " همبستگی بدون محدودیت " گرهارد شرویدرصدراعظم اسبق آلمان باکشوراضلاع متحدۀ امریکا بعدازحادثۀ یازدهم سیپتیمبر سال۲۰۰۱ میلادی دراثرفشارزیادحکومت شرویدر ـ فیشربه مناسبت حمایت ازمتحدین به اساس مادۀ پنجم قراردادپیمان ناتو این همه رابه یادمی آورد تااینکه راه رابرای تهاجم نیروهای نظامی درافغانستان آزادساخت . جایی که امروز هم درحدود۷۰۰ سرباز آنها حضوردارد . اکنون کشورآلمان نه تنها کرسی نظامی اش راتغییرنداده بلکه شرکت نیروهای نظامی خویش را درآنجابه شدت تقویت میبخشد .
درمقابل خواست وتقاضای مایان چنین است : پایان دادن جنگهای ناتوبدون قیدوشرط درسراسرافغانستان ! تعویض قطعات نظامی ناتودرهندوکش توسط قطعات نظامی ازکشورهای اسلامی وکشورهای بیطرف وغیرمتعهد . دایرنمودن لویه جرگۀ درافغانستان تاساختارهای سیاسی جدیدی رابرای این کشور ایجاد وطرح ریزی نمایند .

مأخذ :

BARAKI MATIN ;( 2016): AFGHANISTAN:KRIEG UND OKKUPATION GEHT WEITER. ROTFUCHS, 19.JAHRGANG,Nr. 217, FEBRUAR 2016, SEITE 18.

مترجم: پوهندوی دوکتورشفیق الله انوری
برلین ۹/۲/۲۰۱۶