آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

ده ویرانه

محـــــقـــــــر خــانــه ای داشتم که دارم
دل غــــــم خــانه ای داشتــــم کــه دارم
 
 نــــــرانـــــــــد کس مـــــرا از آشیــانم
بـــه میهن لانه ای داشتــم کـــــــه دارم
 
ســـزد گــــــــر جـان دهم در این دیارم
دهی ویــــرانــه ای داشتــــــم کــه دارم
 
کجـــــــا تــــــوفیــق رفتـــــن باد برمن
به پـــــــــازو لانه ای داشتــم کــه دارم
 
غـــــرورم کــــی فرود آیـــد بهـر دشت
کـوهی فرزانه ای داشتــــم کــــــه دارم
 
مگو بر من بیرون کـن سراز این خاک
گل یـــکدانـــــــه ای داشتــــــم که دارم
 
شـــــــراب تلــــــخ میهن شهــــد کامـم
سر مستانـــــــه ای داشتــــــم کـه دارم
 
فـــــــدای ایــــــن وطـــن بادا ســر من
کهـــن کاشانــــــه ای داشتــم کـه دارم