آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دهکده از آب و گل اوشان مورد حملات هوایی سلطان قرار گرفت

 

از مغاره مینویسد.

دهکده از آب و گل اوشان دیشب مورد حمله هوای نمیدانم کی ، اگر خوب نمودیم خود نموده ایم کاری بد را به فضل خدا میتوانیم به طرف پاکستان حواله کنیم . شاید این حمله هوایی را دور از( نظامیون پاکستان ) آری از طرف آنها کودکان فقیر اوشان ، کهن سالان اوشان را دیشب مورد ضربات هوای قرار فرمودند . 
سلطان همایون فر مان آقای کرزی که وزارت دفاع ندارند ، وزارت امور داخله ندارند شنیده ایم که ریس عمومی امنیت ملی را نیز سبک دوش فرموده اند ایشان نظام ندارند که مارا مورد حملات قرار فرمایند ، ما اوباما را با همه ساز و برگ نظامی اش دستان و پاهای آقای بوش را سرمه چشمان نموده بودیم از ایشان تقاضا به عمل آوردیم که ما سوختیم به سر هرکدام ما جناب ملا محمد عمر آخوند آتش افروخته است از شما انسان ماهابانه تقاضا به عمل میآوریم و محبت فرمایند این آتش را از سر های بی کینه مان دور فرمایند که خاکستر شدیم .آری آقای بوش از همه دنیا عشر فرمودند جوانان شانرا به کشتار گاهای افغانستان گسیل فرمودند و حال راه کار های فرار را دوباره به مصلحت همدیگر دارند جستجو میفرمایند. کاخ سلطان همایون فر و دیگر شهر های اقتصادی و بزرگ افغانستان را این اوشان مظلوم تهدید نمیتواند ، من که راپور نمینویسم این درد دل من است این درد دل همه آنهای است که به کیسه های گندم WFP چشم دوخته ایم ، آری مردم فقیر اوشان نیز ازین کیسه ها بر آسیاب هاشان دارند ، من تلافات این حادثه بیمناک را نمیخواهم به سایت همگانی جام مان ارایه نمایم ، خواستم ازین طریق به همه دوست داران جام صدا بلند نمایم که دیگر با شعر یکدیگر مانرا نکوبیم دیگر نگویم که من فلان بن فلانم که من سام نریمانم که من نترسم زفلان تفنگ دار وفلان بم دار مسول و غیر مسول آری من خوش دارم چون دیگران روی این آب و خاک خانه از خارو خس به خود داشته باشم واین خانه خار و خس ام را دوست دارم احترام کنم و دیگران به خود اجازت نفرمایند تا این خانه ام را پیش چشمانم ویران نمایند و من مظلوم را به خاک سیه بنشانند ، من دیگر از عدالت ، قانونیت ، شفافیت های که جناب کرزی با حضور نظامیان دنیا با ما وعده فرموده اند انتظار مسونیت را داشته باشم به من همه این عدالت ها، قانونیت ها جفا فرموده اند و آخر به کمک همه اینها دهکده ار خاروخسم را به خاک و خون کشانیده اند این دهکده روزگارانی اوشان ها را مردم شان دار را با خود داشت مگر متاسفم که امروز از طرف جباران مورد حملات هوای قرار میگیرد جناب همایون فر خود را سلطان منتخب مان قلم داد میفرمایند.
من فریاد و وایلا ام را به همه ساکنان دهکده ها بلند مینمایم تا دهکده هارا به سلطان رها نمایند و خود در مغاره ها پناه گزین شوند درغیر آن شب هنگام ها مورد حملات هوایی سلطان قرار میگیریم. با خبر ! با خبر ! باخبر خبر دار

تشکر 
یعقوبیان فیروزکوهی