آرشیف

2014-12-29

عباس مشتاق عارفی

دنـیـــایی منی !

 

 

توبهرِ من مثالی ماه گردون
ندانستم مراکردی تو افسون
همین گویم که دنیایی منی تو
الا ای مرحمِ دلهای پرخون
نگارا! سائیلم تنها وبی کس
یکی لبخند برایم گنجِ قارون
کسی جزتوبه قلبم جاندارد
به توگویم زعُمق قلب محزون
خداداند مشتاق عاشقت است
تویی لیلی منم مانند مجنون

 

زمستان 1389 کابل