آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

دمـكـــــــراسى !!!

تمثيل دموكراسى بلاى جان اين مردم شده
راه ورسم كاروزنده گى ازنزدايشان گم شده

سالهاگرفتار رشوه وفساد زيرنام دموكراسى
ياكه مشغول انتخاب وتقلب و سؤتفاهم شده
***

انتخاب
انتخاب ملت افغان چه جالب و تكرارى شده
منتخب محيل وناپخته سرشانه سربارى شده

فكروهوش اوشان بهربهانه وتقلب است و تقلب
ملت بيچاره درگرو حيرانى و سرگردانى شده
***

چور
بهرسوبنگرى خريد وفروش چوكى ومقام است
همه درفكرچوروچپاول، قصه مردم تمام است

نه ازقاضى،نه ازمفتى وياازوزيربوديك پرسان
شهرخربوزه،كارهابه پيسه سربراه ورام است
***

دولت
چنين دولت سهامى فاسد و ناپرسان كس نديده
ادوارتاريخ چنين غصب،چوروچپاول نحس نديده

هركس وناكس رسيدساليان سال بركرسى ومقام
همچو كرسى نشينان بى تعليم وبى درس نديده
***

جوان
جوان عزيز وطن كوشا باش ،تونسل دگرشو
زين امراض كهن ،قوم وزبان ونژادبرحذرشو

مرهم شووالتيام بخش وين زخم هاى ناسور 
بهررهايى ازينهمه پسمانى زودمثمر ثمرشو
***

زن
زن افغان تاتوانى بر زيوردانش آراسته شو
دركنارمردبازوى نيرومند،فعال وشايسته شو 

زين حصاربيرون آ،حلقات اسارت بدورافگن
خودصاحب فكرونظر، فردآگاه ودانسته شو
***

سياست
درسياست هامدام هركه خرشد، ماپالان ميشويم
تابه كى قربانى دست اينهمه حقه بازان ميشويم

مُلك راگه فروختندگه غصب وهم غارت،ياكه ويرانه
چرانعره گوى هرپيشواورهبربيخردونادان ميشويم
***

قصرها
قصرهاى مرمرين بنايش زچپاول وغارت است
جوروبيداد،رشوه وفسادنماى اين عمارت است

خشت خشتش بيان ظلم وستم برهموطن دارد
دردودريغ برماكين چه زعامت وچه دولت است

دبير