آرشیف

2020-6-28

رفعت حسینی

دل خوشی در افغانستان

با واژه ها یک جمله نازنین ترتیب نمودن ودل خودرا خوش ساختن ،یک بیماری علاج ناپذیردرافغانستان است.
مانند:
لوی کندهار
خراسان بزرگ
حالا هیچ معلوم نیست که بسبب کدام نوع مدنیت ودانش ودادگری وبرابری این دو بزرگ اند؟……

ویا این واژه های شایسته:

خراسان به گیتی چراغ آورد!

ازچراغ هایی که این خراسان ،بر زندگی باشندگان افغانستان، روشنایی افکنده ودنیا را گل وگلزارساخته،این هاست:
یک.
چادری
دو.
اشعار مدحی برای لندهوران بیدادگر وجنایتکار. مانند شعرستایشی چاپلوسانهء حیدری وجودی برای فهیم قسیم واشعارستایشی خلیل الله خلیلی برای گدایی گری ازضیاالحق زمامدارپاکستان.
فهیم قسیم ویونس قانونی ،که ازایجادگران مافیای فسادوشورای نظارهستند،گاهی به حیدری [ زکاة اسلامی!] می دادند.
سه.
دادن القاب به دولتمردان وشاعران. مانند:
۰لقب <نجم العرفا> به حیدری وجودی بسبب اشعارمبتذل مداحی برای لندغران مجاهداسلامی تاجیک تباردروقت دزدی ها وفساد شورای نظار.
۰لقب استاد به خلیلی بسبب سرایش سروده ها برای کــُرنش به توانمندان.
۰ عیاری ازخراسان وخادم دین رسول الله برای بچه سقورهزن سرگردنه.
۰قهرمان ملی برای احمدشاه مسعود چپاولگر.
۰ رهبرکبیرخلق برای تره کی آن بیسواد سیاسی.