آرشیف

2017-8-3

استاد فضل الحق فضل

دلم خون شـد که شهرم غرق خُون اسـت

دلم خون شد  که شهـرم غـرق خون اســت 
مـیــان  آتــش  و خـون  از جـنـون  اســت
 
جُــنــــون  مــذهــــب  و گــمــراه   آیـیــن
وطــــن  ویـــرانه و ملــت  زبُــون اســت
 
جـســد هـا هـرطـرف تیـت اسـت وپاشـان 
توپـنـداری که  این جا سیــل خـون اســت
 
چه می پُـرسی ازیـن بیــداد و  وحـشــت؟
قیاس فـکـروعـقـل از حـد بـیـرون اســت
 
هـمـه  بـد بختـتی هـا و جـنـگ و بـیـــداد
ازیـن وحـشتـگـران بـد  شـگـــون اســت
 
کسـی کاو حامـی  کـشتـار وجـنـگ اسـت
به   نـزد  خالــق یـکــتــا  زبُــون  اســت
 
خـــداونــــدا !  بـــده  صـبــری  بــرایــم
که  روح  و جـان همه خون درون اسـت
 
یـقــیــــن دارم  به  فــضـــل  حــٌی  دا ور

که روزی کاخ  ظا لـم  واژه گـون ا ســت

استاد فـضـل الـحـق فـضـــل
شهـر فـراه  11 اسـد سال 1396 هـجـری شـمـسـی

درفرجام یکبار دیگر اعمال جناایتکارانه مسلمان نمایان دین ستیز ،جنایتکار وجاهل را شـدیدا تقبیح مینمایم  برای همه هموطنان وعـزیـز وبخصوص شهرونــدان شـریف هــرات باستان ایـن مصیبت بزرگ را تسلیت عرض می نمایـم .
باعرض احترام