آرشیف

2014-11-17

احمد محمود امپراطور

دلم به یار دل آزار کی شود پینـه
دلــــــم به یــــار دل آزار کی شود پینـه 
گل شکسته به گلـــــزار کی شود پینـه

به پای عاشق در مانـده در میــانه ی راه
ز نســـج آبلــــه پیـــــزار کی شود پینـه

زمانه ظالــم و عمــر عزیز در گـذر است
هُمــای بخت به ناچـــــار کی شود پینـه

به هرکجا و،به هر وقت نیک و بد باشد
ستـم کشان و  ستمگار کی شود پینـه

دلِ که پـاره شـــد و، رنـــجِ انتـظار کشید
به ســـوزن مــــژه ی یار کی شود پینـه

مقــام و منصبِ هر که بوُد بجـای خودش
کمالِ عالـــم و خــــر کار کی شود پینـه

میان روزِ خوش و، شام غم تفاوتی است
ندای شــــــاد و عـــزادار کی شود پینـه

گذر ز رنگ دویی هرچه است آن میـباش
که غــازه بر لب و رخسار کی شود پینـه

لحـــــــاف ترکیء مکر و دغـای بیخـردان
به جامه ی تنِ ســـــرکار کی شود پینـه

شکوه شـــــاه و نیـاز گــــدا برابر نیست
اسیــــر ِ جنگ و سپهدار کی شود پینـه

مکن حسودی به محمود در بیـانِ سخن
که طبـع نــازک و اجبــار کی شود پینـه

———————————
پنجشنبه 22 عقرب 1393 هجری آفتابی
که برابر میشود به 13 نوامبر 2014 میلادی
ســـــــــرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان