آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

دلم بـر حٌب جانان میزنـد هـو

د لـــم  بــر حـــٌـب  جـا نـا ن  مـیـز نــد هـــو
ز شـــور و شــو ق  قـــر آ ن مـیـز نــد هـــو
 
بــه  بـا م  نــه  فـلــــک   دارد  نـــظــــا ر ه
ز فـیـض  و  لـطـف  یـز دان  مـیـز نــد هـــو
 
بـه  یــا د  شـــا ه   خـو بـا ن   دو کـو نـیـــن
چـو  فــرهــا د از دل و جا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـســا ن  قــــیـــس ا نــــدر  وا دی عـــشـــق
بـه هـــر کـــوه  و  بـیـا با ن   مـیـز نــد هـــو
 
هــمی  چون طـا لــب  غــیـغـکــش  د مـا دم
فـــــراز  کـــو هـــســــا را ن  مـیـز نــد هـــو
 
د لــی  کـو پـخـتـهُ عـــشـق  الــهـی  ا ســـت
د مـا د م  هـمـچــو سـحــبا ن  مـیـز نــد هـــو
 
به یا د عــشــق  و سـو دای  ســیا ه مــو ی
جـــلا لـــــی  وار  هــــــر آ ن  مـیـز نــد هـــو
 
مـلـنـگ  در آ تـــش عـشـق  جـهـا نـســوز
بــه پـا ی  قــصـــر لـیــتــا ن  مـیـز نــد هــو
 
ز عــشــق نـا زک  مـحـبـو ب  و گـلــر نــگ
عــزیــز  آ ســا  ز هــجـــرا ن  مـیـز نــد هـــو
 
ز  خا لــو عـا شــق وا رسـتــه  کــن   یــا د
کـه  او با  حــور و غــلـمـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
د ل  د یـــوا نــه ُ  د یـــــوا نـه مــــشــــر ب
مـــیـــا ن   نــــا ر  ســو زا ن  مـیـز نــد هـــو
 
حــر یـق  آن  مـشـعــــل  تا بـا ن  عـر فـان
چـو شـمـس  با آ ه و افـغــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـه  یــا د حـــســـن د لــجــو ی ذ لـــیــخــا
چـو شــــاه  ملـک  کـنـعـــا ن  مـیـز نــد  هـــو
 
روا ن  هـــجـــــریــی  آشـــفـته   تـا  حــا ل
بـه  فـــر ق  کــو ه  سـلـطـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـه  یـا د  لــیـلـته  ا لــقـــدر  ای عـــزیــزا ن
مــلـــک  در ذ کـــــر قــــر ا ن  مـیـز نــد هـــو
 
کـنــو ن ا ز بـر کــت عــیــد سـعــیـــد  اسـت
کـه  هـــر جـــا نـور  ا یـمــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
ز یـمـن  ذ کـــر ذا ت ذ و ا لــجـــلا ل ا سـت
که  در  د ل حــــٌب   یــز د ا ن  مـیـز نــد هـــو
 
دل  درد   آ شـــنــا  و غــــمـــگـســــــــا رم
بـــرا ی  مــحـــو حــــر مــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
نـگــه کــن مــــا در  رنــجــور  مــیـــهــــن
بـــه  مــــر گ پــور جــا نـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بــه  یـا د  دو ســتــا ن   رفــتـه   در خــا ک
بـه  پـا س  و یـا د  ا یــشــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـه  یــا د   و  ذ کـــــر مــــو لا ی  مـحـبـٌـا ن
چو عـقــد  و مـهــر و کـیــوان  مـیـز نــد هـــو
 
ز جــو ر  گــر د ش  گـردون   چو مـنـصــور
بـه نــا ر عـشــــق ســـوزا ن   مـیـز نــد هـــو
 
ز شــوق   بـوالـو فـا  درعـــشــق  مـحـبـو ب
بــــــلا ل   آ ســا   در  آ ذ ان   مـیـز نــد هـــو
 
ز حــٌب  ویــس  و اخـلا صـش  چـه پـر سـی
کـه  د ل  در کــوی   عــرفا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـه عـــشــق  مـصـطــفـــی  و چـا ر  یـا ر ش
حــضـــور  حــٌــی  ســبـحـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـه  پـا س  جــمــلـه  ا صـحــا ب   کــبـا ر ش
بـه  یـــا د   شـــا ه  مـــــردان مـیـز نــد هـــو
 
بـه   یـا د   ســــیــٌــد  کـــو نـیـــن  هـــــر د م
حــسـیـن  آسـا بـه  مـیــد ا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـه  دشـــت کـــر بــــلا   از قـــو ت  د یــــــن
مــــیـــا ن   قــعــــر طـوفــان  مـیـز نــد هـــو
 
نـگـه  کــن  بـلـبــل   خـو شـخـوا ن  میـهــن
مــیــا ن  بـا غ  و بــســــتا ن  مـیـز نــد هـــو
 
نـگــر شــیـر و پـلــنـگ فــیـــل و  کـفــتــا ر
بـه حــــب  صــا حـــب جـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
تـمـا م  جـــن و ا نــــس از روی ا خــلا ص
بـه  ذ کــر  حــی  سـبـحــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
د لــی  کا و  شــد  بـه  نـور  عـشــق رو شــن
مــیــا ن  چــا ه  و  زنـــد ا ن  مـیـز نــد هـــو
 
هــر آ نـکــس  حـــب  ایــز د  دا شــت در دل
بـه  یــمـــن  نــور  ا یـمــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
خـوشـــا   آن د ل  کـه  از فـیــض  تـجــلـــی
درو نـــــش  نـــور قــــر آ ن  مـیــز نــد هـــو
 
نـتـر ســــد  از قــشـــو ن  لـشـــکــر  فــســـق
مـیــان  قـــصـــر و  زنـــد ان   مـیـز نــد هـــو
 
د لـی  خـو ا هـــم  صـفـا و صـا ف و بـیـغـش
که  او  بــر عــشــق  انسـان  مـیـز نــد هـــو
 
ز عــشـــق  مــو لـوی  و شـمـس  و عــطـا ر
چـو  شــمـع  بـزم عــر فـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
حـکــیـــم  طـــوس   ز اسـتـــبــدا د ا غـیــا ر
ســپـنــد  آ ســا  هـــــرا سـان مـیـز نــد هـــو
 
ز بــیــــد ا د فـــلــک ا نــــدر   ز مــــــا نـــه
ز رنـج  و سـو ز وحــرمـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
د ل مــــر د ا ن  مــــرد  شـــیـــر پـــــیــکا ر
مــیــا ن  دود  و طــو فـــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
بـســـوزد  جـان   و  تــن  از بـهـــر  یـا را ن
بـه چـــشـــم  اشــکــبــا را ن مـیـز نــد هـــو
 
دل  مـشـتـــا ق مــن  از شــــو ق   د یــد ا ر
بـســا ن خـوا جــه غــلــتـا ن مـیـز نــد هـــو
 
گـرم  بـخـشـی  زعـجـزم  جـر م  و تـقـصـیـر
چـو ا نـصــا ر ثـنـــا خـوا ن  مـیـز نــد هـــو
 
دریــن  وادی  به  شــوق  و عـــد هُ و صــــل
ثـنـا خـوانا ن چــو عـــریان  مـیـز نــد هـــو
 
ز فـــیـض  حـا فــظ  و جـا مــی  و بـــیـــد ل
چـو چــشـتی بهـر غـفــران  مـیـز نــد هـــو
 
نـخـوا هـــم  حـور و جــنــت غـیـر د یـــد ا ر
پـی  د یــد ا ر   ر حـــمـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
گــر فــتــه  حــب  تـو  ر و ح   و  روا نــــم
کـه  هـــرجـا   و  بـهــر آن  مـیـز نــد هـــو
 
ز لــطــــــف  شــا ه  ا مـا ن الله  و آ ثـــــــم
هــوا س  و هــو ش  انسـان مـیـز نــد هـــو
 
مــرا عــشـــق تــو کــرد ه  بـا خـد ا  وصــل
که  حــٌـبــش  در  ر گ جان  مـیـز نــد هـــو
 
کــلا مــــم  رنــگ و بــوی عـــشـــق د ا رد
زبا ن و عــقــل و  وجـد ا ن  مـیـز نــد هـــو
 
تجــــلـــی هــا یِـی  نـور عــشـــق  جـا نــا ن
درون  ســـیـــنــه  پـنـهــا ن  مـیـز نــد هـــو
 
 ز  شــــو ق  و لـــذ ت  د یـدار  در حــشــــر
هـمـی  ســـرشـار و شـا دان  مـیـز نــد هـــو
 
هــر آ نـکــو  نـقــد جـا ن  در کــوی  او دا د
چـو  ســر دار  شـهــیــــدان  مـیـز نــد هـــو
 
پـنـا ه  نـیــســــت  جـــز در  گــا ه  ا یــــز د
بـه  ذ کـرش  شـاه  خـوبـان  مـیـز نــد هـــو
 
نـگـــر د د  هـیـچـکـس مـحـــرو م ا زین  در
گـــد ا و شــا ه  یـکــســـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
غــــــــلا م   بـــــا ر گا ه    آ ســتــــا نـــــش
به  عــزت  هــمـچـو سلطان  مـیـز نــد هـــو
 
ز فــضـــل و ر حــمــت   بی  مـنـتـــها یـش
گــدا و شـیـــخ  و رهـــبـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
جـهـا ن مـحـو جـمـا ل  و نــور عشـق اسـت
در و د شــــت  و بـیــا بـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
د لـی  خـشـکـیــده  در صـحـــرای هــسـتـی
ز شـــو ق  بـاد  و بـــا را ن  مـیـز نــد هـــو
 
طـنــیــن ا فـگــنـــد ه نـور عـــشـق ا مشــب
هــمـه  کــوی  و  خـیـا بـا ن  مـیـز نــد هـــو
 
دل ا فـــســـردهُ  فـــضـــل  حـــز یـن  هــــــم
مــیــــا ن  بـحــر عـصــیــان   مـیـز نــد هـــو
 
شــب  وصـــل  و تجــلــی هـای ســبــحــا ن
چـو صـــبــح  نـــور بــا را ن  مـیـز نــد هـــو
 
ز هـــی  احـــســا ن  و فـضــل حــقـتـعـا لی
کـه  د ل  بــر یـا د جــا نا ن مـیـز نــد هـــو

 

استاد فضل الحق فضـل
چـغـچـــران ( دیا ر فـیــروز کـوه سـنـبـلـهُ 1389 هـجـری شـمـســی
ایـن پارچه  شـب بـیـسـت و هـفـتـم ماه ر مضـان  زما نیکه حـضـرت حـکــیـم سـنـایی غـز نـوی سـر حلـقـهُ  عارفان و صـو فیان کـشـور را به خـوا ب دیـدم و نـخـسـتـیـن بیـت آنـرا بـرایـم دکلمـه کـرد نـد و بـعـد ا مـرا به خـوانــدن و نـوشـتـن آن تشـویـق کـرد نـد  سـروده شـده اسـت  و هـنـوز هــم  که هـنـوز اسـت  فـکــر میـکـنـم آواز مر غـوب  و دلـنـشـیـن  و روح بـخـش ا یـشـان هـی هــی  به گـوش جـانـم زمـز مه میـنـمایـد و مـن از  جاذبه ُ  ایـن نوای دلـنـواز و روح بـخش احساس آرامـش روانـی میکـنـم.