آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

دلم از غصه رنجور است وطـندار

د لـــم از غـصـه رنـجـور اســت وطـنـد ا ر
بـسـا ن زخــــم نـا ســور اســت وطـنـد ا ر

ز بــیـــد ا د زمــا ن مـلــت پــر یــشـــا ن
و یا که بـخـت مـا شـور اســت وطـنـد ا ر

ز جــهــــل آ بــا د مــا تــا کـا خ ا مــیـــد
رهی چون هـفـتخـوان دور اســت وطـنـد ا ر

وطـــن د ر زیـــر بـا ر غــیــر خــســتـه
فـسـا د و رشــوت و چـور اســت وطـنـد ا ر

پـنـا هـــگـــاه تـــروریـــسـتـا ن د و را ن
تـوگـویـی غـا ل زنـبـور اســت وطـنـد ا ر

وطـن ویـر ا نـه و مــلـــت پــر یــشـــا ن
ز د ســت را کـت کــور اســت وطـنـد ا ر

شــــده رســـــم زمـا نــه انــتـحــا ر ی
کـریـه و زشـت و مـنـفـور اســت وطـنـد ا ر

ز خــون مـلــــت مــظـــلـــوم مـیــهــــن 
به جا م هـا آب انگـــور اســت وطـنـد ا ر

ز پا کـسـتـا ن و ایــران هــرچـه آیـــد 
مسـلـما ن گـفـته مـنـظـوراســت وطـنـد ا ر

مـرا این سـنگ و خـا ک و کـوه مـیـهــن
مـقــام و مـنـزل طــور اســت وطـنــد ا ر

مـگـر حیـف ا ســت زمــا م کــشـور مــا
به د سـت چـنــد مــزدوراســت وطـنـد ا ر

ز خـون مـلــت مــظــلــو م ایـن خـا ک
تـنی چـنـد ، مـسـت و مخـموراسـت وطـنـد ا ر

دریـن شـب هـــا ی ســـرد ـ ایـــا م چـلـَه
مـنا زل ســرد و بی نـور اســت وطـنـد ا ر

ز ســردی کـلـبـه هـــآ ی بـی نــوا یـا ن
بـســا ن خـا نـۀ گــور اســت وطـنــد ا ر

زعـیـما ن وطـن مـصـروف خـویـش ا نــد 
غـریبـا ن زار و رنجور اســت وطـنـد ا ر

فـغـا ن بـی نـوایان کـی کـنــنـد گـو ش؟
مـقا ما ت هـم کـر وکـوراســت وطـنـد ا ر

مــروج تـا کـه شـــد قــا نـو ن جـنــگل
مـنا صـب ، حسـب مـقـدور اســت وطـنـد ار

 

 

اسـتـاد فـضــل الـحـق فـضـل 
چغچـران دلو سال 1391 هـجـری شـمـسی

این پارچه به اسـتـقـبـال شعـرای بزرگوار هریک محترم دوکتور نصیر نـدا ، عزیزه جان عنایت ، غفور غوری ، قدیر غور ، قاسـم علم وغیـره بزرگواران زیر عنوان(( وطـنـد ار ))سـروده شد ه است.