آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

دلم از ظلم نا هنجار خون است

د لـم از ظــلــم نـا هـنـجــار خـون ا ســت
ز جــور و طـعــنـۀ ا غـیــا ر خـون ا ســت

ز فــقـــر و جــهـــــل و بــیـــداد ز مــا نـه
د ل اهـــل خـــرد صــد بـار خـون ا ســت

ز اشـک و آ ه مـا د ر هــا ی مـیـهـــن
دل سـنـگ فـلـک بـسـیـار خـون ا ســت

ز بـس خون می چـکـد از چـشــم مـلــت
لــبــا س ســـتــرۀ ا بــرا ر خـون ا ســت

ز چـشـــم خـون چـکان مـیـهــن ا یــنـک
ز زاهــد سـبـحه و د سـتـا ر خـون ا ســت

ز خــون مـــردم بــیــچــا ره مــیــهـــن
قــبــا ی اطـلــس طــــرا ر خـون ا ســت 

ز وضـــع نــا بــســـا مـــا ن مـعـــا رف
فـلک را چشـم نا هـشـیا ر خـون ا ســت 

ز وضـع خــا نــۀ مـــلـــت مـــلــو لــــم 
د لـم ا ز مکـر ا یـن مکـا ر خون ا ســت 

ز غــصـــب نـا حـــق ا مـــلاک د ولــــت
قــلــوب مـردم هـــو شــیــار خـون ا ســت

ز ظـلـم ســود و سـر ما یه دریـن عــصــر
دل خـلـق خـــدا هــر بـا ر خـون ا ســت

ز ا نــواع مـظــا لـــم ا نــدریـن مـلــک
قـلـوب مــلــت د یــنــــد ا ر خـون ا ســت

بـه د اغ نـا مــــرا د یـــی جــوا نـــا ن
روا ن د لـــبـــر د لـــــد ا ر خـون ا ســت

بـه یــا د دوســتـــا ن هـــمــــز بـا نــــم
سـرشکـــم د مـبــد م تکـرا ر خـون ا ســت

نگــفـتـی فـضــل حـق تا چـنـد و تا کـی ؟
دل خـلــق خــــد ا هـــربا ر خـون ا ســت

برای کـســب مـوقــف غـصــب قـــدرت
مــوا د خـا م ایـن پـیــکا ر خـون ا ســت

بــرا ی چـا ره و د رمـــان ا یــن د رد
رقـــــم در خا نـۀ پـرکـار خـون ا ســت

مهــا جـر شــد عـزیــزا ن وطن حـیــف !
وطـن را دل ازیـن ا د بــا ر خـون ا ســت 

ز بـس تـیــر جـفـا خـورده به هــر عـصـر
روا ن مــلـــت بـیــمـــا ر خـو ن ا ســت

ز تـرویـج چـلــیـــم و چـرس و تـریا ک
ز معـتـا د ان دل نـصــوار خـون ا ســت

ز ا سـتـــثــمـــا ر ا ربـا بـا ن ثــرو ت
غـریـبـا ن را د ل از با دار خـون ا ســت

جـوا نـا ن را ا زیــن وضــع مـکـــــد ر
دل ا نــد یـشــه و ا فـکـا ر خـون ا ســت

فـلک زین اشـک و خون در سـوگ و ما تــم
مـگــر بـا د ا ر را پــنــد ا ر خـون ا ســت

ز بـیــد ا د و ســتــم بـر نــوع حــیــو ا ن
دل خـر هـــم ا زاین خـرکا ر خـون ا ســت

د ل رنــجـــیــــدۀ خــلــق پــریــشـــا ن
ز چـور د ا لـــر و کـلــــدار خـون ا ســت

د ل غـــمــــد یـــــدۀ مـــا د ر د مـــا د م 
ز اشــک د یـــدۀ خـونـبـا ر خـون ا ســت

قـلــوب اهــل عـلـــم و دانــش و هــو ش
ز خـُبــث بـا طــن ســرکـار خـون ا ســت

ا زیـــن حـــقـــنـــا شـــا ن ز مــــا نــه 
قـلــو ب مــلــت حــقـــد ار خـون ا ســت

دل عــا شــق بـرای وصــل مـحـبـو ب
هـمـی تا لـحـظـۀ د یــدار خـون ا ســت

بـســوزد مـکـتـب ا نــدر شـعـلۀ جـنـگ
د ل مــردم ا ز یــن کــردار خـون ا ســت

خـــد ا یــا ! از ســر شـفــقــت نـظـــر کــن
که ا نـدر چـشـم دل ا نـظـار خـون ا ســـت

بـگــو د هـــزاد را ا ز مـــا ســـلا مـــی
که چـشــم از فـرقـت دیـدار خـون ا ســت

 

اسـتـاد فـضــل الـحـق فـضـــل
چـغـــچـــران دیار فـیـروزکــوه غـور جـوزای سال 1392 هـجـری شمـســـی

ا یـن پـارچه به کمک یک تن از شاگردان عزیزم قلمی شـده زیرا دوکتـور معالج چـشــم بعـد از انجام عمـل هـنـوز برایم اجازه خواندن ونوشتن را نداده اسـت وسـپـس به اسـاس تقـاضـای جناب محتـرم حاجی صاحـب دهـزاد خـدمت ایـشان ارسال شــده است. آرزو دارم به بـرکـت دعای دوستان بزرگوار وتوجه خاص عـزیزان که زمیـنـه های تداوی چـشـمـانـم را فراهــم کـرده اند به زودی ممکنه بـتـوانـم نوشته های دوستان را بـخـوانـم و سـروده های تازه را حضـور ایـشـان تـقــدیـم نـمـایـم . زیـرا مدتها است که چـیـزی نوشته وخوانده نمی توانـم بسیار دلتـنـگ شــده ام خداوند برای همه دوستان که درحق من دعا کرده اند خیر عظـیـم را عنایت فرمایــد. دعا هـا وسلام ها وهـمـدردی ها وتسـلـیـت هـای هـمـه بزرگواران را از داخل وخارج کشور به وقـت وزمانش ذریعۀ دوستان بزرگوارم هریک محترم فضل احمد خان ومحترم حاجی صاحب دهزاد دریافـت کـردم و از برکت این لطف ها ومهر بانی ها بود که در برابر هـمه درد ها وآلام توان مقاومت را پیداکردم زیرا درد ها ورنجهایم را دوستان وعزیزان بی شمار میان خود تقسیم کردند که برای من اصلا درد ورنج با قی نمانده اند. ممنون لطف های بیکران ونوازشهای دوستانۀ تان . خداوند همه دوستانم را در پناه وعصمت خود داشته باشد.
با عرض ادب واحترام مخلصانه !
فــضـل الحـق فـضـــل