آرشیف

2018-9-3

استاد فضل الحق فضل

دلـم از جنگ و خون،خونبار گـشته

دلــم  از  جنگ  و خون،  خونبار گـشته
وطــن  زین  زنـــده گــــی  بـیـزار گـشته

سخـن خون و کـفــن خون و دفـن خُـون
زمیـن زیـن خون وخصـم  بیمــار گـشته

نمــیـــدانــم چــرا ؟  چـرخ  فـلـک  بــا ز
به  قـرن بیـسـت و یک  خونخوار گـشته

مُـــبـــدل  شـــد  به  زنـــدان  کشـور مـا
به  دنـیـــا  قــتــل  مــا  ،اخـــبــار گـشته

نمـی گـنـجــد به عـقـل و  دانـش و هـوش
کــه   خـا کـــم   لانــۀ  کـــفــتــار  گـشتـه

به   جــنــگ  انــــدر  بــرادر  با  بــرادر
 زمــــــان  بـر کـــام  آن  مـکٌــار  گـشته

نفــاق افـگــنــده  و خُـون  خورده هرجـا
ز گوشــت وخٌـون مـا شـاه مـا ر  گشــته

خودش یکـسـو  نـشـسته   می برد سـود
ببـیــن  دشـمــن چــقـــدر عـٌـیــار گـشته

مـسـلـمــان گــفــته ویران مـی کـنـنــد ت
زعــیـــمـــت  نـوکـــر  کـلــــدار  گـشــته

بریـــزد  هـمـچـو  تمسـاح  اشـک  برمـا
چـسـان زین کُـشـت و خون انکـار گـشته

خــدا یا !  چیســت ؟ ما را چــاره ایـنـک
که  میـهـــن  ســنـگـــر اغـــیـــار  گـشته

بـشــرما ن ای خـــدا ! آن  چــا کــری را
که  عـشـقــش تـو مــن و کـلـــدار گـشـته

الـهـی خود !  به  فـضــل خویش بـنـگـر
کـه  بــخـــت   مـلٌـــتـــــم  ادبـــار گـشته

استاد فـضــل الحق فـضـــل
شهــرهــــرات
سـنـبـلـۀ  ســـا ل 1397 هـجـری شـمـســی