آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

دلـــگيـــــرم

ازدولت ودولتمداران اين وطن دلگيرم
زناكسان سرقدرت،ازين زاغ وزغن دلگيرم

به طول حيات خسته زدست ظالمان 
ظلم وستم رنگ،رنگ ،ازهمه مكرو فن دلگيرم

زملت مظلوم ودرهمه حال خموش
هم متفرق وجدا،نه آگاه زدردخودومن دلگيرم

فرق وتفرقه درين مُلك به اوج خود
ازجوروظلم بى انتها در حق مردوزن دلگيرم

بنام جهادومجاهدجستندچه بهره ها
زجوروجفاى مكرراينان هم برهموطن دلگيرم

نه عقل ونه تدبيرخود درزمام امور
برسازوطبل اجنبى مدام رقص وهم اتن دلگيرم

بااين ملت برهنه وپاوپيوسته پى نان
ازتجمل وخودنمايي ودسترخوان پهن دلگيرم

پيوسته بهرمقام ومنزلت جنگ وفساد
زنا امنى دوامدار سرتاسر اين ميهن دلگيرم

دبير،عمرپايان يافت واين غُصه هانه
بخدازين ناهنجاريهاتالب گورودركفن دلگيرم

 

دبير٢٠١٤هالند