آرشیف

2014-12-28

نجیب بهروش

دلـــــــــــــــربــــــــــــــا

ای کــه ســـــر تـا بـه قــــــــدم مـایـۀ نـاز آمـده ای
فـرصـتـت خـوش کـه بـه دل مـحــرم راز آمـده ای
کـمـتـرین هـمــــــه را ، پـادشــــۀ حـسـن و جـمـال
ز رۀ لـطــف و کــــــــــــرم بـنـده نــــواز آمـده ای
گــــل تـصــــویـر تـــــــو دایم بـود انـدر نـظـــــرم
تـا کــــــه در دیـده و دل نـادر و شـــــــاز آمـده ای
بــی تـــو انـدر کــف بـاد اســــت هـمــــه زنـدگـیـم
هـمـچـــو عـیـســی زمـان زنـدگـــی ســـاز آمـده ای
ســـال هــــا از ســــــر اخــلاص بـه پـیـش قـدمـت
ســر شـکـــــــرانـه گـــــذارم کـه تـو بـاز آمـده ای
بـه تـو گـویـم سـخــــن از درد دل و سـوز و گـداز
گــــرچـه فـارغ ز غـم سـوز و گــــــــداز آمـده ای
ز ادا هــــــــای تـــــو در روز اول دانـســــــــــتـم
دلـــــربـایـی کـــه چـنـیـن شـوخ و طـنـاز آمـده ای
 
 
نجیب  بهروش
ونکوور  کانادا
اپریل  2010