آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

دلا دیدی؟

دلا دیدی ؟که یا ران را وفا نیست
سخن گـفتـن بجـز با دِ هـوا نیست

دلا دیدی که یاران حُـــقـه با زانـد
شکا رِگُــربه ، در راهی خدا نیست

دلا دیدی که عـطـرِ د و سـتـا ن را
نشــان از نـکـهـتِ بادِ صبا نیست

دلادیدی خـزان را با دِ سرد است؟
درختِ مـهـر والـفـت را بقا نیست

دلا گفتـم مشو بی تاب هـــر گــز
بسـاطِ روزگاران پـا بـجــا نیست

دلا گـفتی که من خون گشته ام خون
دُ کانِ حُــقـه بـازی ،جـاي ما نیست

توخودگـفتی زبان را تــرجُمان کن
ز با نِ د ل ،کـاز جنسِ ریـا نیست

به حرفِ دل مگرگوش مید هد کس؟
نـمــیدانی مگــر، اینـجا حیا نیست

خدایا! این چـه آئین است ا مروز
حـقـا یق را بحـق گـفتن روا نیست

خدایا! هــد یـه ات را می پذ یـرم
که در شهـردلم ،رســـمِ دغـا نیست

دُ کا نِ عند لــیـبــا را بـــجـز حـق
متاعِ هـــر دو عا لم را بـهـا نیست

سیدمحمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران.
00989118652409
nabiandalib@yahoo.com