آرشیف

2014-12-3

روند ٣

دعوتنامه کنفرانس مطبوعاتی | Press Conference Invitation

روند3 افغانستان با جمعی از نهادهای جامعه ی مدنی حقیقی و واقعی افغانی در مورد سوء استفاده های یک تعداد از اعضای جامعه مدنی و اشتراک نمایندگان به اصطلاح "جامعه مدنی سراسر افغانستان" در کنفرانس لندن و تطبیق عملی تعهدات جامعه جهانی که در کنفرانس لندن به افغانستان میسپارند، کنفرانس مطبوعاتی تدویر مینماید.
از تمامی رسانه های محترم صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا جهت پوشش خبری این کنفرانس به آدرس ذیل تشریف آورده، وظیفه ی مهم ملی خویش را ادا سازند.
 
زمان:     10:00 صبح روز پنجشنبه، 13 قوس 1393
مکان:    دفتر روند 3، کوچه برج برق، بخش الف خوشحال خان مینه، مقابل ریاست ترانسپورت خصوصی، سرک عمومی سیلوی مرکزی
 

Afghanistan 3rd Trend with a number of real Afghan Civil Society organizations is delivering a Press Conference on Afghanistan Civil Society misrepresentation in London Conference and the Practical implementation of the pledges international community are making in the conference.
Media outlets are cordially invited to attend this Press Conference.
 
Date & Time:             10:00am, Thursday, December 04, 2014
Venue:                        Afghanistan 3rd Trend Office, Burje-Barq St, KhushalKhan Sec. 1,
                                    Opposite Private Transportation Department, Central Silo Main Road
                                    Kabul, Afghanistan

بخش مطبوعات و معلومات || Communication& Info

0791919152 / 0795190819 / 0799575759/ 0788295853

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:
در فیسبوک:         www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:             www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:        rawand3.kbl@gmail.com